مجازات زندگی و عشق در اسلام مرگ است!
محمود احمدی

كانادا و تورنتو با خبر كشته شدن یك دختر نوجوان بدست پدر مسلمانش٬  شوكه شد!     
فقط ١٦ سال داشت! پر از شور و شوق زندگی بود! زیبا بود! دوست داشت همانند سایر دوستان مدرسه ایش لباسهای زیبا بپوشد! دوستانش میگفتند كه  به مد و لباس علاقه داشت و دوست داشت كه شیك و مدرن بپوشد. پاكستانی بود و خانواده اش مذهبی! پدرش حسابی سخت گیر بود و اجازه نمیداد كه اكسا بدون حجاب به مدرسه برود! همواره با اكسا در جدال و كشمكش بود كه اكسا حجاب و آداب اسلامی را رعایت كند. به گفته دوستانش٬ اكسا با حجاب و مانتو اسلامی از خانه خارج میشد اما در عقب اتوبوس مدرسه، لباس حقارت و بردگی اسلامی را به گوشه ای افكنده و با لباس مورد علاقه اش به مدرسه میرفت! بارها به دوستانش گفته بود كه تفكرات و اخلاقیات ارتجاعی اسلامی پدرش٬ زندگی را بر او تنگ كرده و اجازه آَزاد نفس كشیدن از او سلب شده است! میخواست كه از اسارت فرهنگ اسلامی درخانه و زندانبانش٬ پدر و بردارش٬ در آمده ومستقل و آزاد زندگی كند! مدت كوتاهی بود كه از خانه پدر و مادرش در آمده و با دوستش زندگی میكرد! در روز دوشنبه ١٠ دسامبر كه برای جمع آَوری لباسهایش به خانه رفته بود مورد حمله وحشیانه پدرش قرار میگیرد! پدر با عطوفت كامل اسلامی٬ بطور مرگباری٬ اكسا را مورد ضرب و شتم قرار میدهد! پلیس با تلفن پدر كه به آَنان میگوید كه دخترش را كشته است به نجات اكسا میروند و او را به بیمارستان منتقل میكنند اما تا شب بیشتر زنده نمیماند و مذهب و اسلام مهر پایانی بر زندگی٬ جوانی٬ عشق و خودش میزنند! جرم  دوست داشتن زندگی و زن بودن در اسلام مرگ است! دوستانش از مرگ دردناك اكسا٬ مات و مبهوت هستند! یكی از دوستانش میگفت اكسا میخواست كه مثل ما لباس بپوشد و مثل ما نرمال و عادی زندگی كند! او دوست داشت كه بتواند برقصد! او عاشق زندگی بود!                                                                                                                  
اَیا میتوان مرگ دردناك اكسا و زندگی میلیونها زن و دختران نوجوان را كه در بند اسارت عقاید٬ فرهنگ و مذهب اسلام هستند را شاهد بود و مبارزه  بی امانی را بر علیه مذهب و اسلام، به پیش نبرد!                                                                                                                   

                                                                                mahahmadi@yahoo.com