بردگی زنان در جهان سرمایه داری!
شهلا نوری

بردگی "آزادانه" ما عیان است. اما اشکالی از بردگی به فیلمهای هالیوود در مورد دوران قدیم بردگی شباهت دارد. اینهم یک خبر است:
سیاست کاهش مالیات بر استخدام کارگر خانگی تصویب شد! این اقدام شرم آور راه سواستفاده و استثمار شدید مهاجران و طبقه کارگر را قانونا باز میگذارد. بطور نمونه این تصمیم در کشور سوئد دست طبقه بورژوا را باز میگذارد تا با وارد کردن نیروی کار ارزان از تايلند، سری لانکا و فيليپين، با چند استاندارد با کارگر و حقوق اجتماعی اش برخورد کنند. میخواهند نوعی برده داری جدید بوجود بیاورند. نمونه دیگر، قرارداد منحصر بفرد وزیر کار و مهاجرت در کشور مصر است: وزير کار و مهاجرت مصر قراردادی منحصر به فرد با اتاق تجارت و صنعت سعودی بسته است که بر اساس آن مصر در يک دوره 10 ساله، هرسال 12000 زن به عنوان خدمتکار خانگی به عربستان سعودی اعزام ميکند تا در خانه های سعودی خدمت کنند. دستمزد آنها بين 500 تا 800 ريال سعودی است. بر اساس توافقات به عمل آمده خدمتکاران مزبور بايد کمتر از 30 سال داشته باشند. بيمه پزشکی و بليت سفر آنها توسط اسپانسور آنها پرداخت ميشود.
این خدمتکاران چه وضعی خواهند داشت؟ تحقير، کار اضافی، دستمزد کم، عدم پرداخت دستمزد مورد توافق، انزوا در گوشه ای، تجاوز توسط کارفرمایان، .... گوشه ای از بردگی مدرن!!