قطعنامه ی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اصفهان


 
فریاد از این خدعه و فریب
مدعیان عدالت که از مردم دم زدند، از رفاه اقتصادی گفتند، و هر روز وضعیت اقتصادی توده ی مردم بدتر از روزهای قبل می شود. مدعی وجود آزادی در عرصه ی بین الملل هستند و از آزادی سخن می گویند، در حالی که در کشور حکم اعدام روزنامه نگار و فعال مدنی صادر می شود...
بر آن شدیم که به مناسبت روز دانشجو قطعنامه ای مختصر را ارائه نماییم :
 
1.    بهبود وضعیت صنفی با شکل گیری شورای صنفی ، بدون قید وشرط.
2.    تشکیل صنف نشریات دانشجویی بدون قید وشرط
3.    آزادی فعالیت تمام تفکرات و گروههای فکری مانند انجمن اسلامی و سایر گروه های فکری
4.    لغو هر گونه تبعیض جنسیتی و نژادی
5.    توقف دستگیری های بدون دلیل عقلانی فعالین دانشجویی و مدنی
6.    لغو حکم اعدام عدنان حسن پور
7.    آزادی زندانیان سیاسی به ویژه آزادی 3 دانشجوی بیگناه دربند پلی تکنیک
8.    آزادی شکل گیری تشکل ها و اتحادیه های آزاد کارگری به ویژه سندیکاها
9.    مخالفت کامل با هر گونه خطر حمله ی نظامی آمریکا با اعتقاد به اینکه انسانها خود حق تعیین سرنوشت دارند وهیچ قدرتی حق تعیین تکلیف برای انسانها را ندارد، مگر قدرت اجتماع