اعتراض به کمبود و گرانی بنزین و گاز

در روز شنبه 10/9/86 در 2 جایگاه توزیع گاز مصرفی خودروها در غرب تهران، در دهکده المپیک و شهرک صدرا، بعلت کمبود و وقفه در توزیع گاز مصرفی جمع کثیری از رانندگان در این دو جایگاه در حالیکه علیه جمهوری اسلامی فحش و شعار میدادند دست به اعتراض زدند. نیروهای مزدور ضد شورش و انتظامی بلا فاصله پس از محاصره این دو جایگاه با ضرب و شتم و فشار و تهدید رانندگان معترض را متفرق می کنند. بدنبال این اعتراض بمدت 48 ساعت جایگاههای بنزین و گاز مصرفی خودروها در غرب تهرا ن برای پیشگیری از هرگونه اعتراض مردم  به کنترل و نظارت نیروهای نظامی حکومتی در آمد.
گسترش دستگیری دانشجویان!
در این روزها با نزدیکتر شدن 16 آذر و وحشت حکومت از مبارزات دانشجویی، دستگیری و بازداشت دانشجویان همچنان رو به افزایش است. بنا به اخبار بدست آمده بخشی از نیروی انتظامی موسوم به پلیس امنیت در هماهنگی با حراست دانشگاهها و اداره اطلاعات دستگیریها و با زداشتها را انجام میدهد. در این روزها پلیس امنیت تمام پرونده های متفرقه را کنار گذاشته و فقط به پرونده سازی و سرکوب دانشجویان مشغول است. بنا به اخبار موثق در این مرکز دانشجویان را تحت شدیدترین فشارها و شکنجه های روانی و جسمی قرار میدهند. مرکز استقرار پلیس امنیت در خیابان شاهپور تهران و اداره آگاهی نیروی انتظامی است. گفتنی است در این روزها بخش وسیعی از نیروهای کادر و وظیفه انتظامی سرکوبگر بعلت آماده باشهای شبانه روزی و مکرر، خستگی، فقر و نداشتن انگیزه به طرق مختلف علیه فرماندهان ما فوق خود تمرد می کنند.


لیلا احمدی، فعال حزب اتحاد کمونیسم کارگری