اعتراض ميوه فروشان اروميه

امروز چهارشنبه صبح در بازار اروميه واقع در خيابان بعثت پشت مسجد، تمام ميوه فروشان بازار به خاطر درگيرى با شهردارى كه احتمالا و به دليل اخطارهاى دولت مبنى بر دريافت عوارض اضافى بوده است، دست به اعتصاب زدند. بدنبال اين اعتراض تمام فروشندگان ميوه هاى خود را به خيابان روبرو- خيابان عطايى – منتقل کردند و آنجا به کارشان ادامه دادند. *