بيانيه‌ي شماره يك دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب دانشگاه فردوسي

تنها دو روز مانده به آكسيون دانشجويان دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو، با نيروهاي امنيتي هجوم به منازل 4 تن از فعالين چپ دانشگاه تهران آنان را دستگير و به مكان نامعلومي منتقل كرده‌اند و تا اين لحظه هيچ خبري از آنان در دست نيست. رفقاي ديگرمان در دانشگاه تهران زنداني شده‌اند و در صورت خروج توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي بازداشت خواهند شد. كساني كه تنها خواستشان آزادي و تنها تكيه‌گاهشان دانشجويان مستقل و آزادي خواه ديگر دانشگاه هاست.
در چنين شرايطي و با توجه به اينكه فعالين ديگر دانشگاه هاي كشور نيز تحت فشار قرار گرفته و توسط نهاد هاي درون و بيرون دانشگاه تهديد مي‌شوند، به روشني مي‌توان پروسه‌ي دامنه‌ دار سركوب فعالان دگرانديش را در آستانه‌ي روز 16 آذر مشاهده كرد. هر چند كه اين شرايط مختص به اين زمان خاص نبوده ولي با توجه به تاريخچه‌ي 16 آذر بعنوان نماد آزادي خواهي جنبش دانشجويي،‌چنين رفتارهايي كاملا قابل پيش بيني بود.
در هر حال ما دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب دانشگاه فردوسي مشهد خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط تمامي دانشجويان زنداني بوده و اعلام مي‌داريم در صورت ادامه‌ي اين تحركات از سوي حاكميت و آزاد نشدن رفقاي دربند، اعتراض خود را به وسيله‌ي صفوف به هم فشرده و متحد دانشجويي نمايان خواهيم كرد و اينگونه جو سازي ها نمي‌تواند كوچكترين ضربه‌‌ي بر خواست جنبش وارد آورد. كساني كه قدم در راه مبارزه نهاده‌اند خود را براي هر شرايطي آمده كرده‌اند و بايد اعلام نمود تا آزادي رفقاي زنداني در كنار تمامي آزادي خواهان خواهيم ايستاد.

دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب دانشگاه فردوسي مشهد
11/09/1386