کارگران پارس خواب هشتگرد کرج
دستمزدهای مهر ماه معوق!

بنا به خبر دریافتی، دستمزدهای مهر ماه بیش از 10 نفر از کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج پرداخت نشده است. بیش از 20 روز از پایان مهر ماه گذشته است اما عوامل کارفرما همچنان با اصرار و پافشاری در برابر خواست برحق کارگران برای دریافت دستمزدهای بسیار اندک و معوق مهر ماه ایستاده اند. کارگران و خانواده هایشان تحت فشار فزاینده و سنگین گرانی و فقر در محاصره فلاکت و گرسنگی مطلق واقع شده اند. بی پولی ، فقر و نداری و فشار مضاعف و روزافزون گرانی و تورم ساخته و پرداخته حکومت اسلامی که هر لحظه اوج بیشتری می یابد زندگی و معیشت خانواده های کارگران را با بحران جدی مواجه ساخته است. درطی چند روز گذشته مراجعات و اعتراضات پی در پی کارگران برای نقد نمودن دستمزدهای معوق عوامل کارفرما و شخص وفایی ور مالک و مدیر کارخانه را مجبور به عقب نشینی نموده و عوامل کارفرما به کارگران معترض و گرسنه پیشنهاد پرداخت مساعده نموده اند.

یکی از کارگران عصبانی و معترض می گفت: پرداخت مساعده کلاه شرعی سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای دزدی و چپاول بیشتر و در عین حال برای این است تا ما کارگران را بیش از پیش نیازمند و محتاج خودشان نمایند. اینها دستمزدهای ناچیزمان را به گرو گرفته اند، نان و زندگی خانواده هایمان را گروگان گرفته اند، دستمزدهایمان را که آنقدر کم و اندک است و هیچگاه نیازهای زندگیمان را هم جوابگو نیست نمی پردازند. پرداخت ذره ذره دستمزدهای پرداخت نشده تحت عنوان مساعده! سیاست ضد انسانی سرمایه داران و حکومتشان است. از یکطرف با پولها و دستمزدهای پرداخت نشده ما کارگران که در حسابهای بانکی آقایان تلنبار است به زد و بند و سود جویی و معامله گری مشغولند و از طرف دیگر میخواهند با گرسنگی دادن و تحمیل فقر بیشتر بیش از بیش محتاج و نیازمند و مطیعشان باشیم. این یعنی تمدن وحوش اسلامی، این یعنی توحش و بربریت سرمایه داری، این یعنی چنگال خونین سرمایه داران بر گلوی خانواده های زجر کشیده و محروم کارگری! تا به بهای هر جنایتی سود و بازهم سودهای افسانه ای بیشتری به جیب گشاد آقایان سرازیر شود.

کارخانه پارس خواب واقع در هشتگرد کرج با بیش از 10 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 389 هزارتومانی و یک شیفت کاری از 7 صبح تا 5 عصر تولید کننده انواع تشک خواب و الیاف پولیستر میباشد. پیش از این تعداد کارگران 40 نفردر 3 شیفت کاری بود اما در چند ماه اخیر بیش از 30 نفر از کارگران از کار اخراج و بیکار شده و با اینحال هم اکنون امنیت شغلی و معیشت کارگران فعلا شاغل هم در معرض تهدید و خطر جدی است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
24 آبان – 14 نوامبر 2012