پیام به دانشجویان به مناسبت روز ۱۶ آذر
۱۶ آذر را به روز اعتراض سراسری
"نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، برای آزادی و برابری و رفاه" تبدیل کنیم!

دانشجویان عزیز
از جانب حزب اتحاد کمونیسم کارگری به شما عزیزان به مناسبت اعتراضات گسترده تان در سال تحصیلی جدید تبریک میگویم.
رژیم اسلامی که علیرغم بر پا کردن چوبه های دار و دستگیری و سرکوب گسترده اعتراضات کارگران و زنان و جوانان نتوانسته بود  جامعه را به شکست بکشاند و مردم را مرعوب کند، در سنگر دانشگاه شکست خورد. اعتراضات شما نقش مهمی در تغییر فضای سیاسی جامعه در این شرایط خطیر داشته است. این اعتراضات گوشه ای از اعتراضات مردمی است که بر علیه رژیم اسلامی بپا خاسته اند. حکم به سرنگونی اش داده اند. و برای یک زندگی انسانی و آزادی و برابر و مرفه مبارزه میکنند. این اعتراضات حاکی از امید و باور عمیق به امکان پذیری یک زندگی و آینده بهتر انسانی است. این امید که با سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار یک جمهوری سوسیالیستی میتوان از محرومیت ها و مشقات و کمبودها و زشتی های امروز جامعه سرمایه داری و حاکمیت اسلامی رها شد.
وظایف شما بیش از هر دوران خطیر و حساس است. چشمهای بسیاری اکنون به طرف شما دوخته شده است. ۱۶ آذر امسال میتواند نقش مهمی در ترسیم خطوط سیاسی اعتراضی در جامعه داشته باشد. خطر جنگ بر بالای سر جامعه قرار گرفته است. رژیم اسلامی جنگ را مائده ای آسمانی برای بقاء حاکمیت ارتجاعی خود میداند. ابر قدرت آمریکا بدنبال جنگ و کشتار دیگری است. بدنبال تحکیم موقعیت خود در سطح منطقه و جهان است. این اردوی تروریسم بین المللی است. در سوی دیگر بخشهایی از ناسیونالیسم عظمت طلب و نیروهای ملی - اسلامی جنگ را بهانه ای برای خزیدن مجدد به زیر عبای آخوند و حکومت اسلامی کرده اند. در صف مقابلشان نیروهای ناسیونالیست قوم پرست جنگ و ویرانی و کشتار مردم را ابزار "آزادی" و برخی دیگر "فرصتی" برای دستیابی به اهداف خود میدانند. این مجموعه را باید نقد و افشاء کرد. هیچگونه همسویی با هیچیک از دو قطب این تخاصم ارتجاعی مجاز نیست.
۱۶ آذر را باید به یک روز اعتراض سراسری "نه به جنگ، نه جمهوری اسلامی، برای آزادی و برابری و رفاه" تبدیل کرد. جهان در اعتراضات ۱۶ آذر باید چهره مردمی را ببیند که این جنگ تروریستی و ویرانگر را نمیخواهند. جنگ را جبهه جدیدی از تعرض علیه مردم و آزادی و رهایی
میدانند. مردمی که پاسخشان به جنگ تلاشی گسترده تر برای سرنگونی رژیم آدمکشان اسلامی است. به سیاست قلدری و زورگویی تک ابر قدرت جهان برای تحکیم حاکمیتش در جهان و منطقه "نه" میگویند! و بمٽابه نیرویی در صف مقدم اردوی بشریت متمدن برای خلاصی از شر اسلام سیاسی و نظم نوین جهانی مبارزه میکنند.

دستتان را میفشارم و برایتان آرزوی موفقیت میکنم!

علی جوادی

دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۷ نوامبر ۲۰۰۷ – ۶ آذر ۱۳۸۶