اخبار کارگرى
تنظيم؛ نسرين رمضانعلى

پتروشیمی کرمانشاه
"حادثه" در محيط کار و اعتصاب
محیط ناامن کار هر روز از کارگران قربانى ميگيرد. روز ٢٢ نوامبر ساعت ١١ صبح،  حسن کریمی کارگر مسئول فیلترهای این کارخانه، از ارتفاع 8 متری پایین می افتد. کارگران سریع خودشان را به همکارشان می رسانند. کارگران سریعا اقدام می کنند و او را به بیمارستان طالقانی می برند. فضای کارخانه را ماتم می گیرد. این "حوادث" می تواند برای هر کدام از کارگران پیش بیائید. در حال حاضر اخبار حاکی از این است این کارگر هنوز در بیمارستان است و صدمات جدی دیده است. در همین روز از ساعت ۶ صبح، بيش از ۶٠٠ کارگر پتروشیمی کرمانشاه دست به اعتراض می زنند. خواستهای کارگران شامل: يک کاهش ساعت کار بدون کسری حقوق، و احتساب تعطيلى روز جمعه بعنوان ساعت کار. (کارگران پتروشيمى هر دو هفته يکبار روز جمعه را تعطيل هستند) این اعتصاب اخطارى کارگران سه ساعت طول کشيد. کارگران قرار است اعتراض خود را در صورت متحقق نشدن خواستهایشان ادامه دهند.
کارخانه سیمان کرمانشاه
طبق گزارشات رسیده به حزب اتحاد کمونیسم کارگری کارگران کارخانه سیمان کرمانشاه هنوز حقوق ۵ ماه گذشته  خود را دریافت نکرده اند. محیط کار کارگران از امکانات ایمنی ناچيزى برخوردار است. نداشتن قرارداد کار و یا قراردادهاى موقت مورد اعتراض است. مار شاق و مفت و ناامنى محيط کار زندگى کارگران را به گرو گرفته است.
لازم به ذکر است که فقدان تشکل مستقل کارگرى در این کارخانه مانند هرجاى ديگر، دست کارفرما و عواملش را در اعمال فشار و استثمار هر چه بیشتر کارگران باز گذاشته است.  
عسلویه
کارگران پیمانکار  فاز ۴ و ۵  خواهان افزایش دستمزد هستند و در دو هفته گذشته به اشکال مختلف در اعتراض بودند. کارگران اعتراضات خود را با تحریم رفتن به سالن غذا خوری ادامه دادند.
در فازهای ديگر و بويژه فازهاى ٩ و ١٠ کاهش نیروی کار در دستور کارفرما است. بطور روتین هر روز تعدادی از کار اخراج می شوند. فازهای که راه اندازی شده است نیز، بجز نیروی تعمیراتی، کاهش و اخراج نیروی کار را در دستور گذاشتند. عسلویه مرکز اعتراضات متعدد در طول روز است. اما به دلیل اینکه شرکتهای مختلف و صاحبان کاران مختلف اين منطقه را اداره ميکنند، کارگران اعتراضاتشان پراکنده است و بخشا از هم بی خبر هستند.
سالن غذا خوری فاز ٩ و ١٠ که به تازگی تاسیس شده، فاقد امکانات تهویه هوا است. وضعيت ناهنجار سالن غذاخورى کارگران را وادار کرده که با عجله غذا را خورده و محل را ترک کنند. اما تاکنون کارگران از سالنهای غذا خوری توانستند برای ارتباط گیری وسیعتر استفاده کنند و اخبار بخشهاى مختلف را با هم رد و بدل کنند. امید می رود در این مکان در آینده ای نزدیک کارگران بتوانند مجامع عمومی خود را برگزار کنند.
نیرو رخش سنندج
حقوقهای معوقه یکی از معضلات جدى کارگران در ایران است
طی اخباری که از کارگران نیرو رخش سنندج دریافت کردیم، کارگران برای پراداخت حقوق معوقه و امکانات بیشتر در محل کار دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب از روز ۴ آذر آغاز شده و هنوز ادامه دارد. یکی از کارگران می گوید: "همگی با هم توافق داریم که باید حقوقهای ما پرداخت شود. باید امکانات نه تنها گرمائی بلکه بهداشتی نیز بهبود پیدا کنند. اما کارفرما ما را حواله مسئولین در مرکز می کند". وی در ادامه صحبتهایش می گوید: "دستگیرهای اخیر و دادن احکام به فعالین کارگری بی تاثیر بر اعتصاب ما نبوده است. کارگران که بیش از ٣ ماه است حقوق نگرفتند برای بازتاب آن در سطح شهر و رسانه ای با نگرانی جدی روبرو هستند. البته لازم به یادآوری است حراست کارخانه و مراکز کارگری با تهدید کارگران به احضار به اطلاعات، و اقدام علیه امنیت کارگران، مانع تماس کارگران با رسانه ها ميشوند". وی در ادامه می گوید: "تلاش ما این است بتوانیم از طرق مختلف صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانیم". و از ما تقاضا کردند وسیعا خبر این اعتصاب را پخش کنیم و از اعتصاب کارگران برای پرداخت حقوقهای معوقه حمایت کنیم و از سازمانها و اتحادیه ها و تشکلها بخواهيم که کارگران در مراکز کارگری در شهرستانها را بیشتر مورد حمایت قرار بدهند تا صدای اعتراضات کارگران در سراسر ایران یکی شود. وی می گوید حقوقهای معوقه یکی از معضلات جدى کارگران در ایران است.
کارخانه شاهو
کارخانه نساجى شاهو در ماههاى گذشته به کارخانه شکلات سازی تبدیل است. هفته گذشته به کارگران کارخانه شاهو اعلام می کنند که به مدت سه روز سر کار حاضر نشوند تا رسما همه این کارگران که 63 نفر هستند را اخراج کنند. کارگران کارخانه شکلات سازی که بخشا همان کارگران کارخانه نساجی شاهو بودند مشغول به کار هستند. اين سياست اخراج دسته جمعى با واکنش و عصبانيت کارگران مواجه ميشود. کارگران اعلام می کنند که ما در محل کار حضور خواهیم داشت و سرویسهای ایاب ذهاب هم موظف هستند ما را به محل کار انتقال بدهند. کارگران همچنين اعلا م می کنند که این بی عدالتی را تحمل نخواهند کرد.
امروز در حالی که کارگران در حیاط کارخانه به اعتراض خود ادامه داده و نمایندگان خود را برای رسیدگی و مذاکره به اداره کار فرستاده بودند، گله های اطلاعات و حراست به حیاط کارخانه ریختند. به تهديد کارگران پرداختند و اعلام کردند که باید به اعتراض خود پایان دهید. و در عین حال با مدیر کارخانه نیز مذاکراتی داشته اند.
کارگران در مقابل اين زورگوئى کارفرما و اطلاعات اعلام می کنند: اگر ما را اخراج کنید در خیابانهاى شهر مارش اعتراضی خود سازمان می دهیم".