يادداشت سردبير، شماره ٢٧
سیاوش دانشور
 قاتلين هنوز سرکارند!

نه سال از قتلهاى موسوم به ”زنجيره اى“ گذشت. مختارى و پوينده و فروهرها و ديگران تنها قربانيان اين رژيم نيستند که قاتلين شان در مصدر وزارتخانه ها و مجلس و نهادهاى دولتى نشسته اند. قتلهائى که اين سالها در چهار گوشه ايران رخ داده است، جوانانى که زير شکنجه لت و پار شدند و جسدشان را گوشه اى انداخته اند، اعدامهائى که توسط اين حکومت صورت گرفته است، ادامه اين قتلهاست. اين حکومتى است که از روز اول با کشتن و ترور و اعدام سرپا مانده است. اين رژيم بيش از صد هزار اعدام و بمباران و ترور و اعدام صحرائى و دسته جمعى است.
اگرچه پرونده قتلهاى بيشمار و جنايات بزرگ در اين سالها مهر و موم شدند، اما کيست که نداند قاتلين همانهائى هستند که امروز در مسند اموراند. مردم قاتلين را ميشناسند. قتل و کشتار مردم هميشه با فرمان و اشاره ”رهبر“ و سران اصلى اين حکومت صورت گرفته و تا زمانى که اينان سرکارند بدون ترديد صورت خواهد گرفت. اما اين پرونده ها روزى در پيشگاه جامعه گشوده خواهد شد. سران و کاربدستان و عاملين اين جنايتها بايد مانند فاشيستها در آلمان نازى پاسخ دهند. سرنگونى جمهورى اسلامى بعنوان مهمترين مرکز و قدرت جنبش اسلام سياسى موجد تحولى دورانساز در  منطقه و جهان خواهد شد. به طريق اولى محاکمه اسلاميون تروريست و جنايتکار و دادگاه آنها، اگر در ذهن مردم جهان مکان بيشترى از دادگاه نورنبرگ فاشيستها پيدا نکند، واقعه کم اهميت ترى نخواهد بود. *