کارگران گاز حقوق هايشان را نقد کردند!

بنا به خبر دريافتى٬ بدنبال اعتراض و اعتصابات کارگران گاز پارس جنوبى٬ يکى از وزراى حکومت اسلامى روز دوشنبه ٨ آبان در محل حاضر شد و به کارگران اعلام کرد که مطالبات کارگران از جمله حقوقهاى مهرماه را روز سه شنبه ٩ آبان به حساب کارگران ميريزند.

لازم به توضيح است که چهارشنبه گذشته کارگران قسمت برنامه ريزى در اعتراض به نپرداختن حقوق شهريور ماه و مزاياى ديگر در پالايشگاههاى گاز عسلويه دست از کار کشيده و به مقابل ساختمان عمليات رفتند. قسمت مهندسى نيز در حمايت از کارگران اعتصابى در مقابل ساختمان عمليات جمع شدند. بدنبال اعتراض کارگران فضاى بگير و ببند و ارعاب راه افتاد. کارگران را بصورت انفرادى احضار کردند و تلاش داشتند اتحاد کارگران اعتصابى را درهم شکنند. اما اين تلاش بلافاصله با اعتصاب کارگران سکوهاى گاز پاسخ گرفت. در همان روز چهارشنبه کارگران سکوى گازى دست به اعتصاب زدند که بلافاصله مديران وارد صحبت با کارگران ميشوند و وعده پرداخت سريع حقوق ها را ميدهند و همان هفته گذشته بخشى از حقوقهاى کارگران را پرداخت کردند. کارگران در عين حال اعلام کردند که در صورت عدم پرداخت مابقى حقوقها مجددا دست به اعتصاب ميزنند.

بالاخره سران حکومتى مجبور به دخالت مستقيم شدند و با پرداخت حقوق کارگران تلاش کردند که دامنه اعتراض و اعتصاب را کنترل کنند. کارگران با اعتصاب متحدانه و زنجيره اى خود موفق شدند حقوقهاى معوق را نقد کنند. زنده باد اعتصاب و اتحاد کارگران.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ آبان ١٣٩١ – ٣٠ اکتبر ٢٠١٢