اخراج کارگران وانیا ریل راه آهن تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ بر طبق دستور امیرعلی مدیر شرکت پیمانکاری وانیا ریل راه آهن تهران و بهانه کسر بودجه و بی پولی 3 نفر از کارگران از کار اخراج و بیکار شده اند. در چند روز گذشته تلاش و مراجعات کارگران به عوامل کارفرما در شرکت وانیا ریل برای بازگشت به کار به دلیل مخالفت و کارشکنی امیرعلی بی نتیجه مانده است.

عوامل کارفرما در جواب کارگران اخراجی گفته اند: بحران و رکود مالی در شرکت علت اصلی اخراج کارگران است و اگر اوضاع به همین منوال باشد در آینده نزدیک تعداد بیشتری از کارگران فعلا شاغل نیز بایستی بعنوان مازاد و سربار از کار اخراج گردند.

اخراجها و بیکارسازیهای بی رویه هدفی جز انباشت هرچه بیشتر سود و ثروت برای سرمایه داران و حکومت اسلامی ندارد. در زمانیکه موج گرانی و فقر و بحران و فلج اقتصادی همه تار و پود پوسیده حکومت اسلامی و نظام سرمایه داری را در برگرفته است، در دورانی که رونق بازار و تولید و سود آوری سرمایه در لجن نشسته است، این کارگران و خانواده های محرومشان هستند که باید قربانی و فدا شوند. اخراج و بیکارسازی کارگران در همه صنایع بحران زده ریز و درشت اقدام ضد انسانی و آگاهانه سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای خروج از بن بست و بحران و ورشکستگی است. اخراج و بیکارسازیها که این روزها در سطح بسیار وسیع زندگی و معیشت خانواده های کارگری را نشانه گرفته است جنایتی آگاهانه و سازماندهی شده درجهت انهدام و نابودی خانواده های کارگریست. ارابه جنون سود و سرمایه برای بقا و انباشت بیشتر ثروت از روی اجساد خونین و له شده خانواده های کارگری به پیش میتازد.

شرکت پیمانکاری وانیا ریل راه آهن تهران با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 8 صبح تا 5 عصر ارائه دهنده انواع خدمات تعمیرات داخلی و سیستم برق و تهویه راه آهن تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ آبان ١٣٩١ – ٣٠ اکتبر ٢٠١٢