سازمان مجاهدین
یک سکت مذهبی باند سیاهی

حذف مجاهدین از لیست سیاه تروریسم دولت آمریکا، موقعیت و سیاستهای این سازمان را بار دیگر بجلوی صحنه سیاست ایران آورد. همانگونه که قرار دادن مجاهدین در لیست تروریسم ربطی به تروریست بودن یا نبودن مجاهدین نداشت، حذف آن نیز به این مساله بیربط است. حذف مجاهدین از لیست تروریسم با نیت بکارگیری این سازمان در خدمت اهداف و نقشه های ارتجاعی و سیاه تروریسم دولتی، بسرکردگی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا است. کمااینکه بلافاصله پس از اعلام این خبر از طرف دولت آمریکا، اخبار مربوط به نقشه بکارگیری این سازمان در جنگ در کنار ارتش به اصطلاح "آزاد سوریه" انتشار یافت. سایت مجاهدین نيز بر آن تائید گذاشت که سازمان مجاهدین از "ارتش آزاد سوریه" تقاضا کرده که در مرز لبنان و سوریه قرارگاهی برای دخالت نظامی در جنگ داخلی سوریه ایجاد کند.

سازمان مجاهدین سه دهه است که با مزدوری برای دولتهای سرکوبگر، کمپین برای تبدیل به آلترناتیو رژیم اسلامی توسط غرب را به پیش برده است. ابتدا همکاری تام و تمام با دولت صدام حسین و جنگیدن در ارتش سرکوبگر و جنایتکار عراق و پس از یورش آمریکا و موتلفینش به عراق، رفتن به آستان بوسی آمریکا. اسناد متعددی از همکاری مجاهدین با سازمان های امنیت آمریکا و اسرائیل منتشر شده است. اکنون سازمان مجاهدین قرار است بعنوان نیروی نظامی ناتو در جنگ داخلی سوریه شرکت کند.

اگر مجاهدین بر این خیالند که با این خوش خدمتی های ارتجاعی به آلترناتیو مطلوب و معتبر رژیم اسلامی بدل می شوند، باید گفت که فقط در یک خیال خام بسر می برند. درست است که دولتهای غربی مشغول تحمیل آلترناتیو اسلام به اصطلاح معتدل و با الگوی ترکیه بر منطقه هستند، اما مجاهدین شامل این نیرو نمی شوند. سازمان مجاهدین یک سکت مذهبی و بدون هیچ پایه اجتماعی در جامعه ایران است. این سازمان می تواند نیروی یک سناریوی سیاه در ایران باشد، اما آلترناتیو قدرت، خیر. مجاهدین قرار است در سوریه تمرین نظامی - مزدوری ببینند تا اگر غرب تصمیم به حمله نظامی به ایران گرفت، از نیروی این سازمان در خدمت این هدف سیاه و تروریستی خود بهره جویند. باید ماهیت این سازمان مذهبی- باند سیاهی را نزد جامعه و جهانیان افشاء کرد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۶ اکتبر ۲۰۱۲