مجاهدین خلق
سپاه مزدور ناتو
آذر ماجدی

نزدیک به دو هفته پیش نام سازمان مجاهدین خلق از لیست سیاه تروریسم دولت آمریکا حذف شد. ما در همان زمان که نام سازمان مجاهدین در لیست سازمانهای تروریست قرار گرفت و هم در نوشته ای تحت عنوان "سازمان مجاهدین یک سازمان باند سیاهی" در همین نشریه در هفته گذشته، اعلام کردیم که گذاشتن نام مجاهدین در لیست تروریست ها یک عمل مماشات جویانه با رژیم اسلامی بود و بعلاوه دولت آمریکا خود در راس دولتهای تروریست و تروریسم دولتی قرار دارد و باید برای جنایات میلیونی اش علیه بشریت در دادگاهی جهانی محاکمه شود. اما باید در نظر داشت که چه زمانی که اسم مجاهدین در لیست گذاشته شد و چه اکنون که حذف می شود، اتهام به یا برائت از تروریسم یک جوک بیشتر نیست؛ این هر دو عمل بنا به مقتضیات سیاستهای تروریسم دولتی و مناسبات آن با تروریسم اسلامی اتخاذ شده است. در زمانی که دولتهای غربی به سرکردگی آمریکا عراق را مورد تحریم اقتصادی قرار داده بودند، سازمان مجاهدین که "مفتخرانه" در ارتش دولت صدام حسین می جنگید، در لیست تروریستها قرار گرفت. از زمان حمله وحشیانه آمریکا و موتلفینش به عراق، مجاهدین به پابوسی دولتهای غرب و آمریکا رفت؛ طی سالهای اخیر بارها و بارها خوش خدمتی خود را به آمریکا ثابت کرد؛ بسیاری اسناد حاکی از همکاری نزدیک مجاهدین با سازمان امنیت آمریکا و اسرائیل منتشر شده است.** و بالاخره بدنبال این خوش خدمتی ها، ریختن میلیونها دلار بجیب سیاستمداران، ژورنالیست ها و شرکت های لابی در واشنگتن، نام این سازمان از لیست تروریسم حذف شد .

اما "هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد"، اخیرا بدنبال افشای خبر همکاری قریب الوقوع مجاهدین با "ارتش آزاد سوریه"، سایت مجاهدین بر این خبر تائید گذاشته است که مجاهدین از باصطلاح "ارتش آزاد سوریه" تقاضا کرده که دو پایگاه در مرز سوریه و لبنان ایجاد کند و در کنار آنها با ارتش دولت بشار اسد بجنگد. سازمان مجاهدین طی سی سال گذشته هر زمان به مزدور یک نظام یا یک سیستم سرکوبگر و جنایتکار بدل شده است: حکومت و ارتش صدام، حکومت و سازمان های امنیت آمریکا و اسرائیل، و اکنون مزدور ناتو. این سکت مذهبی مزدور را باید در مقابل مردم و نزد جهانیان افشاء و طرد کرد. مجاهدین با تمام این تقلاهای کثیفی که انجام می دهد تا بعنوان آلترناتیو معتبر نزد غرب برسمیت شناخته شود و از این طریق در ایران بقدرت رسد، یک سازمان باند سیاهی بیش نیست. مجاهدین هیچ جنبش اجتماعی در جامعه ایران را نمایندگی نمی کند و نمی تواند آلترناتیو حکومتی در ایران باشد؛ سازمانی برای اجرای یک سناریوی سیاه هست اما آلترناتیوی براى قدرتگیری، خیر. بعلاوه، تاکنون مجاهدین صرفا بعنوان یک نیروی مزدور توسط آمریکا، غرب و اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است. و اکنون نیز برای نقش جدید، مزدوری برای ناتو، آماده می شود؛ دامن زدن به جنگ و کشتار در سوریه، قربانی گرفتن از مردم بپا خاسته ای که مبارزه شان برای آزادی، برابری و رفاه توسط رژیم اسد سرکوب و توسط ناتو و مزدورانش نه تنها قیچی شد، بلکه هر چه بیشتر بخاک و خون کشیده شد. مجاهدین باید بعنوان یک سازمان باند سیاهی از طرف اپوزیسیون کمونیست و چپ انقلابی و از جانب مردم بپاخاسته ایران و منطقه طرد و منزوی شوند .

* "ما در همان زمانی که دولت آمریکا در سال ۱۹۹۷ سازمان مجاهدین را در لیست گروه های تروریست قرار داد این اقدام را بعنوان سیاست مماشات با رژیم اسلامی محکوم کردیم. و از آن پس هرگاه که دولت عراق به اردوگاه اشرف در خاک عراق حمله کرده است، این اقدام را نه تنها حرکتی در مماشات با رژیم اسلامی، بلکه ضد انسانی نامیدیم. ما دخالت این دولتها را در عرصه سیاست در ایران، بنفع رژیم اسلامی یا اپوزیسیون راست و ارتجاعی آن همواره محکوم نموده ایم. از نظر ما دولت آمریکا خود در نقش رهبری یک قطب تروریستی در جهان قرار دارد. خود باید بعنوان یک نیروی تروریستی در منظر جهانیان افشاء و در دادگاهی بجرم جنایت علیه بشریت، برای کشتارهای میلیونیش و ویرانی زندگی انسانهای بسیار و جوامع بشری، طی دهه های اخیر، محاکمه شود. ویرانی جامعه عراق و کشتار میلیونی در این کشور، چه ابتدا توسط تحریم اقتصادی و سپس با یورش نظامی و ریختن تن ها بمب بر سر مردم عراق، فقط یکی از جنایات و یکی از اخیرترین آنها است. لذا هیات حاکمه آمریکا و موتلفينش بعنوان یک نیروی تروريست صلاحيت تهيه و اعلام اين نوع ليست ها را ندارند." (آذر ماجدی، سازمان مجاهدین یک سازمان باند سیاهی، یک دنیای بهتر شماره ٢٧۴)

**  برای فاکتهای ریز در اینمورد به مقاله بالا رجوع شود .