پرستاران کرمانشاه
3 ماه دستمزدهای معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزد و مبالغ اضافه کاری 3 ماهه تیر و مرداد و شهریور بیش از ده هزار نفر از پرستاران، نیروهای خدماتی و دیگر کارکنان بخشهای مختلف بیمارستانها، مراکز بهداشت و درمانی کرمانشاه معوق و پرداخت نشده همچنان به قوت خود باقی است. علاوه بر این بنا به دستور حکومت اسلامی حق جذب را که مبلغ ناچیزی است و هر ماهه بطور ثابت در فیش حقوقی پرستاران و کارکنان مراکز درمانی منظور و پرداخت می شد حذف گردیده است.

نیک بخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی و از عوامل اوباش حکومت اسلامی اخیرا در جلسه ای در حضور تعدادی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفته است: با این شرایط و اوضاع اقتصادی که در مملکت و دانشگاه علوم پزشکی پیش آمده هیچ بعید نیست در آینده حتی قادر به پرداخت حقوق ماهیانه پرستاران و پرسنل باشیم.

یکی از پرستاران بیمارستان طالقانی میگفت: مگر دریافتی ماهیانه ما چقدر است؟ مگر مبالغ اضافه کاری ماهیانه ما چقدر است؟ من با 18 سال سابقه کاری و در حال حاضر با کار در بخش اورژانس که در اینجا دقیقه ای هم فرصت استراحت نیست، دستمزد ماهیانه ام چیزی حدود 450 هزار تومان است.  این از کار روزانه و روتین ما، یا شیفت شب هستیم با همه مشکلاتش و یا از صبح تا شب، حالا بیا و ببین بعد از انجام این همه کار روزانه با همه خستگی های جسمی و روحی و روانیش تازه اوقات و انجام اضافه کاری هم به دلیل فقر و نداری در کنارش هست. انسانی که محتاج و نیازمندش کرده اند برای زنده ماندن خانواده اش نیازمند اضافه کاریست. اضافه کاری یعنی خودزنی و خودکشی برای زنده ماندن! شب تا صبح شیفت است صبح تا عصر اضافه کاری است. راستش آدم وقتی به خانه می رسد بر اثر خستگی زیاد دیگر نه حوصله خودش و نه حوصله اهل خانه را دارد. تازه در همچین شرایطی افکار پریشان نداری، اجاره خانه، قرض و بدهکاری و استرس هاس محیط کار که همیشه همراه توست مگر رهایت می کند؟ آنوقت با این شرایط سرنگون زندگی و فشارهای اقتصادیش مبلغ ناچیز اضافه کاریمان در ماه که حداکثر 150 تا 200 هزار تومان است و زندگی خانواده هایمان هم به آن بند است را نمی پردازند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ مهر ١٣٩١ – ٣ اکتبر ٢٠١٢