ایران خودرو، بخش مونتاژ
3 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای 3 ماهه تیر، مرداد و شهریور بیش از 120 نفر از کارگران بخش مونتاژ ایران خودرو تاکنون پرداخت نشده است. پیگیری و خواست کارگران تا امروز برای دریافت دستمزدهای معوق بی نتیجه بوده و عوامل کارفرما درعین تاخیر و کارشکنی در پرداخت دستمزدها و برای پیشگیری از اعتراضات گسترده کارگران به حربه های دروغ امروز و فردا، تهدید به اخراج و در مواردی هم بناچار مجبور به پرداخت مبالغ اندکی مساعده شده اند. نپرداختن دستمزدها در شرایطی که گرانی و تورم و فقر بیداد می کند و زندگی خانواده های کارگران را در فقر و محرومیت و گرسنگی مضاعف فرو برده است٬ با اینحال علیرغم مقاومت و کارشکنی عوامل کارفرما در پرداخت دستمزدها اعتراض و پیگیری کارگران برای دریافت دستمزدهای معوق همچنان ادامه دارد.

یکی از کارگران میگفت: 3 ماه است دستمزدهایمان را نداده اند، گرانی و فقر بیش از حد توان و تصور است، افزایش قیمت همه مایحتاج زندگی هرلحظه بیشتر و بیشتر می شود، در طی این 3 ماه با قرض و بدهکاری و در نهایت محرومیت و تحقیر همچنان گرفتار مانده ایم، اجاره خانه ام 3 ماه عقب افتاده، از مدرسه که اسمش هم دولتی است 10 روز است که هر روز فرزندم را برای دریافت پول و شهریه تحت فشار قرار داده اند، در مدرسه آنقدر فرزندم را برای دریافت پول تحقیر و تهدید نموده اند که چند روز پیش فرزندم با گریه و زاری در حالیکه از این همه تحقیر و فشار مدرسه به تنگ آمده بود می گفت من دیگر نه درس می خواهم و نه مدرسه می روم. در این تابستانی که گذشت مسافرت که هیچ حتی تا پارک هم نرفتیم، خانواده هایمان از صبح تا شب بعلت فقر و نداری زجرکش می شوند و خود ما هم دراینجا در شیفتهای کاری گردشی از صبح تا شب و از شب تا صبح یکسره و تحت فشار مشغول کاریم. دست آخر با جیب خالی، اعصاب و روان درهم کوفته و جسم ناتوان و خسته در حالیکه میدانیم فردا از امروز بدتر است به خانه به نزد خانواده هایمان که اوضاع آنجا بعلت فقر و نداری از همه جا بدتر است بر می گردیم. این شد زندگی ما کارگران در سایه حکومت اسلامی سرمایه داران و جنایتکارانی که بیش از 32 سال است آدم کشته اند، جنایت کرده اند و ثروتهای افسانه ای میلیاردی اندوخته اند.

بخش مونتاژ ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج با بیش از 120 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 تا 9 ماهه و دستمزدهای پرداخت نشده 389 هزار تومانی در 3 شیفت 8 ساعته کاری از جمله بخشهای نهایی خط تولید ایران خود رو است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ مهر ١٣٩١ – ٣ اکتبر ٢٠١٢