کارکنان بیمارستان فوق تخصصی رازی رشت
3 ماه دستمزدهای معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ مبالغ اضافه کاری سه ماهه خرداد، تیر و مرداد بیش از 300 نفر از پرستاران و کارکنان بخش خدماتی بیمارستان رازی رشت که بصورت طرحی و قراردادی مشغول بکارند تاکنون پرداخت نگردیده است. هریک از کارکنان بیمارستان بطور متوسط مبلغ 600 هزار تومان طلبکارند اما با اینحال شفقی رئیس بیمارستان و عواملش از پرداخت دستمزدهای ناچیز پرستاران خودداری میورزند.علاوه بر عدم پرداخت و تاخیر در پرداخت دستمزد شرایط کاری نیروهای طرحی و قراردادی بسیار سنگین و تحقیر آمیز و طاقت فرساست.

یکی از کارکنان خدماتی می گفت: در اینجا هیچگونه حق و حقوق و احترامی برای ما به عنوان یک انسان قائل نیستند. با اینکه بسیاری از ما دارای سوابق چندین ساله کاری هستیم هنوز با قراردادهای 6 ماهه و یکساله ما را به اسارت گرفته اند. بدتر از ما پرستاران طرحی و نیروهای تحصیلکرده و جوانی هستند که با هزار مشکل و صرف هزینه های گزاف و سنگین موفق به کسب مدرکی از دانشگاههای حکومت اسلامی شده اند. به همت همین حکومت دزد و جنایتکار اسلامی زندگی جوانان و همه انسانهای شرافتمند و اهل کار در دریای فقر و بیکاری و سرگردانی و محرومیت فرو رفته است. کار نیست، درآمد هم نیست، گرانی و فقر و تورم هم هر روز وحشتناک تر میشود. همه درها را به رویمان بسته اند، برای من و بسیاری از جوانان راهی نمانده است، به ناچار برای زنده ماندن و برای امروز را به فردا رسانیدن مجبوریم به این شرایط کاری سنگین و فرساینده و در عین حال در نهایت تحقیر و بیحقوقی تن بسپاریم. تا صدای کسی بلند میشود فورا پای حراست و رئیس روسای دزد بیمارستان به وسط آمده و میگویند تو قراردادی هستی، تو طرحی هستی و... شماها را چه به این حرفها و دست آخر به حربه پرونده سازی و تهدید و اخراج متوسل میشوند. می گوئیم دستمزدهای ناچیزمان را می خواهیم، می گوئیم برای اجاره خانه و دیگر نیازهای روزمره زندگی بعلت فقر و گرانی درمانده و معطل شده ایم، میگویند شماها طرحی و قراردادی هستید و... این که نشد جواب! امنیت شغلی و زندگی برایمان نگذاشته اند، در باطلاق فقر و گرانی و سرکوب و تهدید اسیرمان کرده اند و اون بالایی ها و امثال شفقی که هر کدام یک جورایی دمبشان به این حکومت وصل است رومیزی و زیرمیزی میلیارد میلیارد می دزدند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ شهريور ١٣٩١ – ٢ سپتامبر ٢٠١٢