اعتصاب اتحاديه وانت بارها وكليه وانت بارها در مشهد
شهريار افروزه

امروز در مورخه 29/8/1386 اعتصاب هماهنگ و منظم وانت بارها صورت گرفت. اين اعتصاب كه به شكل سازمان يافته اى برگزار شد، بصورت رژه وانت بارها بود كه ترافيك سنگينى هم ايجاد نمود. اين رژه وانتها در نهايت در استاندارى توقف نمودند و در مقابل ساختمان بزرگ استاندارى اقدام به تحصن كردند.
اين تحصن با قاطعيت افراد متحصن همراه بود، چرا كه دو هفته پيش، در همين رابطه اعتصاب در همين مكان انجام شده بود كه نتيجه خاصى گرفته نشده بود. واين بار تحصن با جمعيت بيشترى صورت گرفت. بايد ذکر کرد كه اين حرکت با نظارت شديد مامورين استاندارى و اطلاعاتى نيز همراه بود. چنانكه تعدادى از افراد كه در حال عكسبردارى و فيلمبردارى بودند را بازداشت كردند.
مهمترين خواست متحصنين اجراى عدالت و اجازه كسب براى آنان در ميادين ميوه بود كه با آمدن شهردار جديد لغو مجوز شده بودند. اما شعارها و پلاكاردها حاكى از اعتراض اصلي آنان يعنى سختى معيشت و انزجار از احمدى نژاد بود كه امروز به مشهد آمده بود. البته قرار بود احمدى نژاد به استاندارى بيايد و متحصنين اعتراضاتشان را در حضور ايشان به نمايش بگذارند. عده كثيرى غير از اين صنف هم بودند كه متوجه نشدم چرا اونها اينقدر آتيششون تنده بطورى كه مدعى بودند از ورود احمدى نژاد به مجموعه استاندارى ممانعت ميكنند.