سایپا در بحران سقوط و ورشکستگی
تهدید به اخراج و کاهش دستمزدهای کارگران!

بنا به اخبار موثق 4000 هزار میلیارد تومان بدهی سایپا به انواع شرکتهای قطعه سازی، این پولی است که در غالب رشوه و اختلاس و دزدی به جیب آخوندهای حکومتی و کارچاق کنهای اطرافشان سرازیر شده و حالا گندش درآمده است. این خبری است که امروز بطور محرمانه در میان سران حکومت اوباش اسلامی و مدیران فاسد و دزد صنایع ورشکسته خودرو سازی دهان به دهان می چرخد. تحریمهای اقتصادی تروریسم دولتی غرب به رهبری آمریکا، دزدی و فساد مالی ارازل و اوباش سپاه پاسداران در صنایع ورشکسته خودرو سازی بیش از هر زمان دیگری نفسهای آخر صنایع خودرو سازی را به شماره انداخته است. شرکت عظیم خودرو سازی سایپا با بیش از 5000 نفر کارگر فقط در سایپاى مرکزی واقع در جاده مخصوص کرج اکنون در ورشکستگی و بحران مالی به گل نشسته است. بدهکاری و دزدیهای کلان و میلیاردی امثال بذر پاش، پوستین دوز و مدنی ها و دیگر سرکردگان سپاه پاسداران بیش از هر زمان دیگری امنیت شغلی و معیشت خانواده های کارگری را در سایپا در معرض تهدید و خطر جدی قرار داده است.

تا چندین روز پیش کارگران خطوط تولیدی سایپا به روال همیشگی در 3 شیفت کاری مشغول به کار بودند. به دلیل بحران مالی و ورشکستگی و عدم دسترسی به مواد اولیه حجم تولیدات سایپا کاهش بسیار چشمگیری داشته و اخیرا برای کاهش هزینه ها و به اصطلاح صرفه جویی یکی از شیفتهای کاری حذف گردیده و فقط دو شیفت کاری برقرار است. علاوه بر کاهش یک شیفت کاری با تهدید و فشار در جو ارعاب و وحشت کارگران را دسته دسته و به تناوب به مرخصی اجباری روانه می کنند. مرخصی اجباری به نوعی همان اخراج محترمانه و قطع و کاهش دستمزدهای ناچیز کارگران است. کارگرانی که به مرخصی اجباری فرستاده می شوند بایستی مرخصی استحقاقیشان را صفر نموده و به اتمام برسانند. پس از اتمام مرخصی استحقاقی همچنان بایستی کارگران دسته دسته در مرخصی اجباری بسر برند. در این دوره دوم مرخصی در ازای هر روز مرخصی اجباری دستمزدهای کارگران در پایان ماه کسر و کاهش می یابد. این یعنی انتقال فشار بحران و ورشکستگی حکومت جنایتکار و سرمایه داران مفتخور و سودجو به زندگی کارگران. این یعنی تهاجم تبهکارانه به سفره های خالی خانواده های کارگری. این یعنی تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به زندگی کارگران و زحمتکشانی که تنها جرمشان یک زندگی شرافتمندانه است. علاوه براین هم اکنون در گوشه و کنار سایپا زنگ خطر اخراج و بیکارسازی بسیاری از کارگران فعلا شاغل در آینده نزدیک به صدا درآمده است.

شرکت سایپا مرکزی با بیش 5000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای 389 هزار تومانی فعلا در 2 شیفت کاری واقع در جاده مخصوص کرج می باشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٧ شهريور ١٣٩١ – ٢٨ اوت ٢٠١٢