دزدی بزرگ حکومت اسلامی!
19 میلیارد تومان، سنوات کارکنان آموزش و پرورش تهران

بنا به خبر دريافتى٬ علیرغم گذشت 6 ماه از آغاز سال جدید تاکنون مبلغ سنوات نیروهای خدماتی و دیگر کارکنان قراردادی بخشهای مختلف بیست گانه آموزش و پرورش شهر تهران پرداخت نگردیده است. در طی 6 ماه گذشته اعتراضات گسترده ای از جانب نیروهای خدماتی و کارکنان مناطق مختلف آموزش و پرورش برای دریافت مبالغ سنوات پرداخت نشده صورت گرفته است. موج اعتراض و نارضایتی ها در آموزش و پرورش در حال گسترش است. بنا به یک خبر موثق از جانب یکی از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش تهران بیش از 6000 نفر از نیروهای خدماتی و قراردادی آموزش و پرورش شهر تهران سنوات مربوط به سال گذشته را دریافت ننموده اند. این مبلغ معادل 19 میلیارد تومان است که به دلیل گسترش موج اعتراضات سرانجام پس از 6 ماه تعلل و کارشکنی اداره آموزش و پرورش مجبور شده است طی نامه ای از اداره دارایی حکومت اوباش اسلامی این مبلغ را مطالبه نماید و از قرار اداره دارایی هم طی نامه ای با اشاره به اوضاع نابسامان و بحران و فساد و ورشکستگی اقتصادی حکومت اسلامی از پرداخت این مبلغ که ثمره کار و رنج کارکنان آموزش و پرورش است سرباز زده است.

19 میلیارد تومان در قاموس دزدیها و فساد مالی حکومت وحوش اسلامی پولی نیست. این پولها که ثمره خون و رنج میلیونها انسان کارگر و زحمتکشی است که برای نان شب و همه نیازهای روزانه و ابتدایی زندگی محتاجند، سرازیر می شود به جیب گشاد آخوندهای بیکاره و طفیلی. این پولها تزریق میشود به عمارت محتضر و پوسیده حکومت اسلامی برای بقا. این پولها تزریق میشود برای ساخت زندان و شکنجه گاهها و جاسوسی، برای برپایی چوبه های دار، برای لفت و لیس وکیل وکلاهای حکومتی، برای حفظ و نگهداری و تجهیز قشون اوباش و مزدوران سرکوبگر برای حوزه های علمیه و مراکز اشاعه جهل و فساد اسلامی. این پولها هزینه می شود برای بمب و اسلحه و تروریسم برای بقای جانورانی از جنس حزب الله و طالبان و حکومتهای جنایتکار و در حال سقوطی از قماش بشار اسدها در سوریه.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٧ شهريور ١٣٩١ – ٢٨ اوت ٢٠١٢