يادداشت سردبير٬ شماره ٢۶٩
سياوش دانشور
کنفرانس ”غير متعهدها !

آنچه در تهران جريان است تجمعى از ارتجاع جهانى سرمايه دارى است. کشورهاى موسوم به غير متعهدها٬ که در متن دوران جنگ سرد شکل گرفت٬ از روز اول ارتجاعى بود. هيچ جنبه مترقى و آزاديخواهانه نداشت. اساس تشکيل اين جريان موضعى ناسيوناليستى و تلاشى ناموفق براى شکل دادن به بلوکى از حکومتهاى بورژوازى بود که سهمش را از دنياى آنروز مطالبه ميکرد. در همان زمان هم سنگينى معادلات شرق و غرب يک لحظه ”غير متعهدها“ را ول نکرد.  

امروز نفس اين پديده موضوعيت ندارد. چون عليه آن چيزى است که روزى ادعايش را داشتند. مشتى حکومت ارتجاعى و واپسگرا و آدمکش در مهمانى اين باشگاه سياسى هم شرکت ميکنند تا هر کدام حق و حساب شان را بگيرند. اينها اگر واقعا تعهدى ندارند٬ اينست که به هيچ حق پايه اى کارگر و شهروند اين جوامع پايبند نيستند و بطور خشن سرکوب ميکنند.  

کنفرانسى که مهماندار در حال سقوطش رژيم اسلامى است٬ تنها ميتواند تلاشى براى مانور و مانيپولاسيون باشد. کنفرانس ”غير متعهدها“ حتى جايگاهى در تخفيف معضلات منطقه اى و جهانى رژيم اسلامى ندارد. با سرمايه نجومى٬ با نيروى سرکوب و ايجاد حکومت نظامى٬ و با تعطيل تهران ميخواهند فکرى به حال نجات اسلام و موئتلفين منطقه اش بکنند. اما دير شده است. کل نظم ارتجاعى در منطقه و جهان دستخوش تحولات بنيادى است. دوران اينها بسر رسيده است. دوره آزاديخواهى و تلاش براى تغيير است. خود اين حکومتها معلوم نيست تا چه وقت دوام مى آورند. *