روز قدس در تورنتو به صحنه
مقابله با جمهوری اسلامی و حزب الله تبدیل شد!

روز ۱٨ اوت، روز قدس در تورنتو به روز مقابله و افشاگری علیه جمهوری اسلامی و حزب الله تبدیل شد. در این روز نیروهای چپ و اپوزیسیون در مقابل نیروهای حزب الله و طرفدار رژیم اسلامی در یك صف مستقل محوطه مجلس ایالتی انتاریو را به صحنه یك ضد تظاهرات قدرتمند تبدیل كردند.

هر سال جریانات اسلامی و حزب الله به "قیمومیت" مردم فلسطین و با پیروی از فرمان خمینی، این سمبل ترور و جنایت مذهبی و با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی و عكس خمینی روز قدس را گرد میایند تا یك بار دیگر ضمن اشاعه تنفر مذهبی و نژادی علیه یهودیان، عرض اندام سیاسی كرده، از یكطرف مسئله فلسطین را هر چه بیشتر بغرنج و لاینحل نموده و از طرف دیگر مدعی سهم بیشتری در قدرت چه در منطقه و چه در غرب گردند.

در اجتماع امسال این جریانات ارتجاعی با سرمایه های رژیم اسلامی در سطح استان تمام نیروهای خود را بسیج كرده و  به میدان آوردند. چرا كه طرفداران اسرائیل نیز تمام تلاششان را كرده بودند تا مانع این اجتماع شده و اعلام كرده بودند كه در صورت برپائی اجتماع حزب الله ایها یك ضد تظاهرات بزرگی برپا خواهند كرد. 

نیروهای كمونیست و اپوزیسیون رژیم اسلامی نیز از قبل اعلام كردند كه اجازه نخواهند داد كه تورنتو به جولانگاه رژیم جمهوری اسلامی و ستون پنجم آن بدل شود. حزب اتحاد كمونیسم كارگری نیز ضمن افشای سركوبگریهای مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل و بی حقوقی این مردم تحت حاكمیت دولت راست و نژادپرست اسرائیل همه مردم را به شركت در این تظاهرات فراخوانده بود. از این رو صف مستقلی از نیروهای پرو اسرائیلی با پرچم های "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "زنده باد همسبتگی مردم فلسطین و اسرائیل"، "دو دولت مستقل راه حل است" و "نه به تروریسم اسلامی و نه به تروریسم دولتی" در محوطه مجلس و در مقابل جریانات اسلامی گرد آمدند و كل اجتماع را با حضور فعال خود تحت الشعاع قرار دادند.

در تمام طول دو ساعت تظاهرات، اجتماع كننده لاینقطع با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، سفارتخانه های رژیم ترور باید بسته شود، حزب الله بر گم شو، خمینی جلاد است، شرم بر دولت كانادا، دو دولت متساوی الحقوق راه حل است، نه به تروریسم اسلامی و نه به تروریسم دولتی به فارسی و انگلیسی توجه وسیعی را به خود جلب كردند. تعداد قابل توجه ای به این اجتماع پیوسته و سمپاتی و هم نظری خود را اعلام كردند. در یكی از صحنه های پرشور این تظاهرات یكی از تظاهرات كنندگان توانست یكی از دو پرچم رژیم اسلامی را از دست یك حزب اللهی گرفته و پاره كرده و بر زمین بیاندازد تا مردم بروی آن راه بروند و لگد بكوبند و این خود موجب شور و هیجان بیشتری در صف تظاهركنندگان شد. این در حالی بود كه پلیس و نیروهای امنیتی تمام محوطه را به قرق خود درآورده و دیوار انسانی قطوری در اطراف حزب اللهى ها شكل داده بودند. 

این تظاهرات یكبار دیگر نشان داد كه نیروهای چپ و سرنگونی طلب یك لحظه حضور رژیم و عواملش را تحمل نخواهند كرد و اجتماع آنها را به ضد خود بدل خواهند نمود.

حق مسلم مردم فلسطین است كه دولت مستقل خود را داشته باشند!
دو دولت مستقل و متساوی الحقوق برای مردم اسرئیل و فلسطین خواست بشریت مترقی است!
نه به تروریسم اسلامی، نه به تروریسم دولتی!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ تشكیلات كانادا
۱٩ اوت ۲٠۱۲