آکسیون های اعتراضی علیه دولت آفریقای جنوبی
و در حمایت از کارگران معدنچی

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری با همکاری سازمانها و جریانات دیگر آکسیونهای اعتراضی در چندین کشور برگزار میکند. از همه علاقه مندان دعوت میکنیم که در این آکسیونها شرکت کنند. دولت آفریقای جنوبی مسئول کشتار ۳۴ و زخمی کردن ۷۸ معدنچی است و باید افشا، محکوم و دادگاهی شود. معدنچیان شرکت انگلیسی لونمین برای خواست افزایش دستمزدهایشان اعتصاب کردند و کماکان در اعتصاب بسر میبرند. جواب دولت سرمایه داری و دستگاه سرکوبش به رگبار بستن و کشتار کارگران است. این ماهیت واقعی دولت و سیستم سرمایه داری است و باید در مقابل آن ایستاد و علیه آن مبارزه کرد.

 شرکت معدن لونمین کارگران اعتصابی را تهدید کرده است که اگر بر سر کار برنگردند اخراج میشوند. معدنچیان اعلام کرده اند که «همکاران ما کشته شده اند و ما چیز بیشتری نداریم که از دست بدهیم. ما به اعتصابمان ادامه میدهیم و معتقدیم که افزایش دستمزد برای یک زندگی مناسب حق ما است. ما ترجیح میدهیم مثل رفقایمان بمیریم تا به اعتصابمان خاتمه دهیم.»

طبقه کارگر آفریقای جنوبی و معدنچیان اعتصابی باید مورد حمایت بین المللی قرارگیرند. به ما بپیوندید و در آکسیونهای حمایتی شرکت کنید.

 

تورنتو٬ کانادا
شنبه ۲۵ اوت ساعت ۱ بعدازظهر
مقابل کنسولکری آفریقای جنوبی
110 Sheppard Ave East, Suit 600, (Sheppard-Younge Station )

سوئد٬ گوتنبرگ
چهارشنبه ۲۹ اوت ساعت ۵ بعدازظهر
در میدان Järn Torget

سوئد٬ استکهلم
برگزار کننده: شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم
دوشنبه ۲۷ اوت ساعت ۳ و ٣٠ بعدازظهر
مقابل سفارت آفریقای جنوبی در استکهلم
Fleminggatan 20

هلند٬ آمستردام
بزودی اعلام میشود

انگلستان٬ لندن
بزودی اعلام میشود

 

 

کمیته خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢٢ اوت ۲٠۱۲