حق حیات برای همه و در همه جا
به سازمانها، نهادها، احزاب و مردم آزادیخواه
مجید پستنچی

دولت يونان دست به اجراى طرح فاشيستى جديدى زده است: پاکسازى يونان از پناهجويان. اینبار دولت یونان به بهانه انجام قتل توسط یک پناهجو میخواهد یونان را از پناهجویان پاک کند! درست مانند جمهورى اسلامى که به همين بهانه به جان شهروندان افغانستانى افتاده است. دولت يونان که زير بار فشار بحران اقتصادى ورشکسته و در حال سقوط است٬ با اتکا به خشونت و با توسل به بهانه های واهی و با استفاده از ابزار پلیسی قصد دارد پناهجويان را بعنوان ريشه مشکلاتش از جمله بيکارى و ناامنى معرفى کند. کارى که دولتهاى سرمايه دارى هميشه عليه "خارجيها" با رواج تعصبات راسيستى پيش برده اند.

طی روزهای گذشته٬ دولت با اجرای این طرح، از نیروهای پليس و امنيتى خود برای یک حمله سراسری به پناهجويان استفاده کرده و جوی مملو از رعب و وحشت بین انسانهای فراری از جهنم هائی چون جمهوری اسلامی ایجاد کرده اند. این عمل توسط یکی از حکومتهاى سرمايه دارى در اروپا صورت ميگيرد که در طى سال گذشته خیابانهایش مملو از اعتراضات کارگرى و توده اى برعلیه سیاستهای ضد انسانى سرمايه دارى بوده است. اعتراضاتى که دولت را در بحران و سقوط برد و بعضا عقب راند. همان موقع ما گفتیم باید کل بساط سرمايه دارى را برچید و الا با زدن هر دمش یک سر جدید بیرون خواهد آورد. دیروز اعمال ریاضت اقتصادی و امروز پاکسازی پناهجویان!

مردم آزاديخواه يونان اين سياستهاى ارتجاعى را میشناسند. میدانند پناهجو و جمع آوری آن بهانه برای سرکوب جامعه است. یادمان نرفته که عده ای ناشناس نیمه شب 22 دسامبر 2008 به کنستانتینا کونه وا، دبیر کل اتحادیه کارگران نظافت کار و خانگی آتیکا، در مقابل خانه اش در آتن حمله ور شدند و به صورت، سر و شانه او اسید پاشیدند. در این تهاجم یک چشم کنستانتینا کور شد. یادمان نرفته که دولت یونان با چه سبعيتى مردم معترض را سرکوب کرد. در ايندوران پناهجویان زير بيشترين فشار بودند.

مردم آزادیخواه، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان!
اگر اجازه دهیم این تهاجمات فاشيستى بر علیه پناهجويان تداوم يابد٬ فردا نوبت بخشهاى ديگر جامعه است که زير چرخ هاى اين ماشين خونين نابود شوند. امروز يونان و فردا اسپانيا و همه جا صحنه تهاجم هاى مشابه خواهد بود. بايد ماشین جنگی این آدمکشها را متوقف و سياست فاشيستى شان را به شکست بکشانيم. بگذاريد که آیندگان عمل امروز ما و زمان ما را قضاوت کنند.

از شما دعوت ميکنم که متحدانه و با تمام قوا به کمپین سراسری برعلیه اقدام فاشیستی دولت یونان بپیوندند و متحدانه زیر پرچم "حق حیات برای همه و در همه جا" این حمله را به عقب برانیم و از حقوق و دستاوردهاى انسانى دفاع کنيم.

از طرف دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
مجید پستنچی
20 اوت 2012