يادداشت سردبير٬ شماره ٢۶٧
سياوش دانشور
شبح جنگ در منطقه

سوريه در کانون سياست جهانى قرار گرفته است. همه شواهد حاکى از آنست که آخرين اقدامات براى تکرار سناريوى ليبى در اين کشور قدم بقدم طى ميشود. سوريه بحث اساسى کنفرانس ”کشورهاى اسلامى“ در عربستان است. آينده و نفس موجوديت حزب الله لبنان نيز به همين موضوع گره خورده است. تهديدات جنگى دولت اسرائيل هر روز تشديد ميشود طورى که جنبش ضد جنگ بدوا در خود اسرائيل اقداماتش را شروع کرده است. آمريکا هشدارهايش را به جمهورى اسلامى براى کنار کشيدن از مسئله سوريه تندتر کرده است. زبان سياست اينروزها و موضوع رفت و آمدهاى ديپلماتيک در منطقه و جهان مسئله جنگ است. اگر اختلافى هست برسر چگونگى آنست. اپوزيسيون راست ايران در حمايت از اين روند لحظه شمارى ميکند. عده اى خود را آماده ميکنند که روز سقوط بشار اسد را با ”آمدن به خيابانها در تهران و شهرهاى ايران“ جشن بگيرند. جشنى و فراخوانى براى ادامه اين روند و آغاز جنگ و حمله به ايران.

بشار اسد رفتنى است. تلاش زيادى براى تغيير بنيادى تناسب قوا در خاورميانه آغاز شده است و سوريه اولين سنگرى است که بايد فتح شود. معضل اينست که سقوط اسد در سوريه امکان جنگى وسيع در منطقه را بهمراه دارد و ظاهرا همه خود را براى اين جنگ آماده ميکنند. هيچ چيز شيرين تر از سقوط ديکتاتورها و حکومتهاى ارتجاعى نيست اما آنچه در افق است تکرار سناريوهاى خونين ترى است. در سوريه کار از کار گذشته است. مردم ايران بايد با تحرک انقلابى مانع شوند که اين سونامى جنگ و کشتار به ايران برسد. *