کارگران شرکت آما
مرخصی اجباری، شمارش معکوس اخراج و بیکاری!

بنا به خبر دريافتى٬ این روزها امنیت شغلی و زندگی خانواده های بیش از 500 نفر از کارگران زحمتکش کارخانه شرکت تولیدی آما به دلیل سود جویی و اعمال سیاستهای ضد کارگری از جانب کارفرما در معرض خطر جدی قرار گرفته است. از یکماه پیش برخی مبالغ ناچیز و اضافه کاری کارگران در سطح شرکت قطع گردیده است. علاوه براین در چند روز اخیر عوامل کارفرما بنا به دستور علیزاده مالک کارخانه با ارعاب و تهدید کارگران را تحت فشار قرار داده و به هر یک از کارگران اعلام داشته اند: یا 10 روز مرخصی اجباری و همزمان کاهش 10 روز از مبلغ سنوات پایان سال یا اخراج از کار، انتخاب با خود شما کارگران است؟ علیزاده و همدستانش کمبود مواد اولیه بعلت تحریمهای اقتصادی دول سرمایه داری آمریکا و اروپا و رکود و کاهش تولید را علت کاهش و قطع برخی مزایای ناچیز و اضافه کاری کارگران اعلام نموده و گفته اند اگر اوضاع اینچنین باشد در آینده نزدیک نیز تعدادی از کارگران بایستی تعدیل و اخراج شوند! تحمیل مرخصی اجباری به کارگران ترفند جدید سرمایه داران ورشکسته و سودجو برای کسب سودهای باد آورده و بیشتر است.

یکی از کارگران میگفت: هیچ انسان عاقلی دیوانه نشده که پس از 9 ساعت کار روزانه آن هم در جهنم این کارخانه در ازای دستمزدهای بسیار اندک و ناچیز پس از اتمام کار روزانه و علیرغم فرسودگی و خستگی شدید ناشی از کار دوباره تن به انجام اضافه کاری بسپرد. این حکومت و سرمایه داران امثال علیزاده با تورم و گرانی، با دستمزدهای بسیار ناچیز و چندین برابر زیر خط فقر آن ما را در شرایطی گرفتار نموده اند که حتی برای کار اضافی که انسان را به نابودی میکشاند محتاج شان باشیم. هر وقت و برحسب منافعشان شل کن سفت کن میکنند و به این طریق زندگی و معیشت ما خانواده های کارگری بازیچه دست سرمایه داران و حکومت اسلامیشان است. آخر، کارگری که برای اجاره خانه و نان شب خانواده اش و برای همه نیازهای ابتدایی روزانه زندگیش لنگ و معطل مانده مرخصی اجباری به چه کارش می آید؟ ما هم مرخصی می خواهیم هم درآمد و امکانات کافی برای یک زندگی شایسته انسان. ما را به مرخصی اجباری می فرستند٬ از همین الان هم گفته اند که معادل 10 روز از مبلغ سنوات پایان سال ما را بالا خواهند کشید.

 کارخانه شرکت آما با بیش از 500 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت از یک تا شش ماه و دستمزدهای 389 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 4 عصر واقع در جاده مخصوص کرج تولید کننده انواع موتور و لوازم صنعتی جوشکاری میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۵ مرداد ١٣٩١ – ١۵ اوت ٢٠١٢