تعطيلى کوره هاى ذوب آهن فولاد مبارکه

بنا به خبر دريافتى٬ مدتی استکه  4 کوره از 8 کوره ذوب آهن فولاد مبارکه اصفهان به دلیل کمبود آب تعطیل شده است. به همين دليل کارفرما از پرداخت مزایاى ماه جارى به کارگران خودداری کرده و علت نپرداختن را عدم تولید در این کوره ها توضیح داده است.

لازم به ذکر است که کار این کوره ها تقريبا به هم مربوط است و تعطيلى در بخشى موجب ميشود که توليد در سایر کوره ها دچار اختلال شود. آنچه که مشخص است اينست که ماشین و موتورهائی که در این کوره ها مورد استفاده قرار میگیرد٬ بر اساس سيستم آب و هوا در بندر عباس ساخته شده است و سران رژیم و کارفرما بخاطر اینکه نشان دهند هنوز در کشور تولیدات و مراکز تولیدی به قوت خود مشغول به کار هستند این ماشینها را از بندر عباس به اصفهان آورده اند. اما بخاطر خشکسالی و کمبود آب فعاليت این 4 کوره به تعطیلی کشيده شده است.

همينطور کارگران در چند روز گذشته با زمزمه کارفرماها براى تعدیل نیروى کار روبرو شده اند. کارگران تاکنون به عدم پرداخت مزاياى ماهانه اعتراضاتی صورت داده اند که متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده اند .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۵ مرداد ١٣٩١ – ١۵ اوت ٢٠١٢