لیست کانديداهاى انتخابات سراسرى کنگره دوم حزب

۱ -  محمود احمدی
۲ -  هما ارجمند
۳ -  جمال ارژنگ
۴- نازنین اکبری
۵- احمد بابایی
۶ -  جلیل بهروزی
٧- کامران پایدار
٨- مجید پستانچی
٩- علی جوادی
١٠-  فخری جواهری
١١- سیاوش دانشور
١٢- نسرین رمضانعلی
١٣- نوید زکریایی
١۴- مهیار  شاهی
١۵- مهدی طاهری
١۶- منصور عزیزى
١٧- سیامند قادری
١٨- سیروان قادری
١٩-  نوشین قادری
٢٠- پروین کابلی
٢١- علی کلانتری
٢٢- مریم کوشا
٢٣- نسیم کوهی
٢۴- آذر ماجدی
٢۵- حامد محمدی
٢۶- سعید مدانلو
٢٧- سیامک مرادی
٢٨- رضا مراديان
٢٩- حسن معارفی پور
٣٠- فریدون ناظمی  
٣١- حبیب نصوحی
٣٢- پدرام نواندیش
٣٣- سمکو نوری
٣۴- شهلا نوری
٣۵- کریم نوری
٣۶- عطا یاراحمدی
٣٧- نادر رضا نژاد
٣٨- مهرداد کوشا
٣٩- مريم نريمانى