فقر و گرسنگی را نباید تحمل كرد!

كارگران و مردمی كه گرانی، گرسنگی، هزینه های كمرشكن مسكن، دكتر و درمان و ایاب و ذهاب و تحصیل فرزندانتان كمرتان را شكسته و زندگی را بر شما تنگ كرده است؛ كارگران و مردمی كه تحمل تان از فرط تنگدستی، نداری و استیصال به سر رسیده است؛ كارگران و مردمی كه خشم و تنفر از عاملین و مسببین فقر و فلاكتتان وجودتان را به آتش میكشد؛

برای هر مشكلی راهی است و برای پایان دادن به این شرایط غیر انسانی پاسخی است. مبارزه، اتحاد و تشكل تنها ابزارهایتان برای مقابله با این وضعیت است.

هر صف، هر اجتماع برای تهیه نان و ماحتیاج زندگی باید به میدان اعتراض شما بر علیه عاملین گرانی، گرسنگی و بدبختی بدل شود.
هر كارخانه و هر كوی و برزنی باید صحنه جدال شما بر علیه فقر و فاقه و نداری بدل شود.
از هر امكانی باید بهره جست تا فشار سنگین مالی موجود را كاست.

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحمیل سوبسیدها به دولت،
از نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا كرایه اتوبوسها،
از مصادره اماكن و ساختمانهای دولتی جهت تامین مسكن گرفته تا نپرداختن وامهای مسكن،
از تحمیل كنترل كارگری بر امر تولید و توزیع گرفته تا پخش و توزیع مواد غذایی و وسایل اولیه زندگی از طریق تشكلهای شورایی و توده ای،

و از همه مهم تر باید مناسباتی كه عامل اصلی فقر و فلاكت ما است، یعنی نظام سرمایه داری را از بین برد. باید رژیمی را كه حافظ این نظام و تحمیل كننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست  به زیر كشید.

 

فقر و فلاكت عامل تباهی است!
زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست!
مرگ بر حكومت فقر و گرانی!
زنده باد آزادی، برابری و رفاه!

 

حزب اتحاد كمونیسم كارگری
۷ اوت ۲٠۱۲