ما كارگران باید به جنگ فقر و فلاكت برویم!

رژیم حافظ سرمایه داری، رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاشش بر این است كه بار بحران سرمایه داری را با تحمیل فقر و فلاكت بی حد و حصر بر سر ما كارگران و مردم كاركن خراب كند. رژیم جمهوری اسلامی با پایین نگهداشتن دستمزدها، بیكاری سازیهای وسیع، پایین نگهداشتن هر چه وسیعتر خدمات بهداشتی، حذف سوبسیدها و آزاد گذاشتن دست تجار و بازاریها در تعیین قیمت اقلام مورد نیاز مردم آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی افزوده است كه كل جامعه را به سر حد نابودی میكشاند.

رژیم جمهوری اسلامی در تلاش است كه بار مالی رقابتهای سیاسی و نظامی با دول غرب و تروریسم دولتی و پروژه دست یابی به سلاحهای اتمی را بر دوش ما خالی كند. رژیم جمهوری اسلامی در تلاش عامدانه است كه با تحمیل فقر و فلاكت غیر قابل تحمل كمرمان را خم كند، به تباهی جسمی و روحی مان بكشاند و مقاومت و مبارزه مان را درهم شكند.

مهار این رژیم و پایان دادن فقر و فلاكت كار ماست. باید متحد و متشكل به جدال با فقر و گرسنگی و به مبارزه علیه عاملین آن به میدان آمد. با ایجاد شوراهای كارگری در محل كار و محل زندگی و برقراری كنترل تولید و توزیع. با تامین صف متحد كارگران بیكار و شاغل در تشكل علیه بیكاری. با تبدیل صفهای خرید مواد غذایی به اجتماع اعتراضی علیه گرانی، فقر و گرسنگی. با خواست بستن دست زالوهایی كه موجب گرانی میشوند و كنترل قیمت مواد غذایی توسط تشكلهای خود مردم. با خواست بیمه بیكاری مكفی برای همه افراد آماده به كار. با خواست اضافه دستمزد به تناسب نرخ تورم.
با خواست ممنوعیت اخراج. با خواست بیمه های بهداشتی و پزشكی رایگان، مناسب و قابل دسترس برای همه. با خواست مسكن مناسب برای همه. باید میدان دار صف مبارزه علیه فقر و گرسنگی و گرانی بود. باید نوید بخش جدال برای رفاه و آسایش همگان بود. كل جامعه چشم به ما دوخته است.

مبارزه علیه فقر و فلاكت امروز جزیی از مبارزه ما برای بقا و زندگی است. جزیی از مبارزه ما برای یك جامعه مرفه و آزاد است. این مبارزه را باید تا به زیر كشیدن رژیم عامل تباهی كل طبقه ما و كل جامعه به پیش برد.

زنده باد مبارزه و همبستگی كارگران بر علیه فقر و فلاكت!
زنده باد شوراهای كارگری!
زنده باد اتحاد كارگران شاغل و بیكار!
مرگ بر حكومت فقر و گرانی!
مرگ بر رژیم اسلامی سرمایه!
زنده باد آزدی، برابری، رفاه!

 

حزب اتحاد كمونیسم كارگری
۶ اوت ۲٠۱۲