عاملین فقر و فلاكت

فقر بیداد میكند!
بیكاری مستاصل میكند!
گرسنگی عذاب میدهد!
فلاكت تباهی جسمی و روحی میاورد!
جامعه با یك فاجعه انسانی مواجه است!
میلیونها تن زیر چنگال فقر و فلاكت خورد میشوند!
در اینجا ما با قحطی مواجه نیستیم!
در اینجا ما با خشكسالی و كمبود منابع طبیعی مواجه نیستیم!
در اینجا ما با كمبود نیروی انسانی و متخصص روبرو نیستیم!
در اینجا حتی با كمبود منابع مالی روبرو نیستیم!

اما در اینجا ما با رژیمی سر و كار داریم كه منفعت و صیانت و ادامه حیات مردم اصلا مسئله اش نیست.
اما در اینجا ما با رژیمی سر و كار داریم كه اقتصاد جامعه برایش همچون پالان خر است.
اما در اینجا ما با رژیمی مواجه هستیم كه میلیاردها تومان توسط سرانش هر روز ملا خور میشود و در بانكهای جهانی پس انداز میشود.
اما در اینجا ما با رژیمی مواجه هستیم كه هر روز میلیاردها تومان صرف هزینه ماشین سركوبگرش، سپاه، بسیج، سازمان امنیت مخوف و ارتشش میكند و خورك، مسكن و بهداشت و آموزش میلیونها مردم را گروگان گرفته است.
اما در اینجا ما بر رژیمی مواجه هستیم كه زیر سرنیزه های آن سرمایه داران به  وحشیانه ترین وجهی كارگران را استثمار میكنند. با دستمزدهای بسیار پایین، نپرداختن دستمزدها، بیكارسازیهای وسیع، شدت كار غیر انسانی و محیط كار نا امن دمار از روزگار كارگران درمیاورند.
اما در اینجا ما با رژیمی مواجه هستیم كه هر اعتراض كارگری را به خاك و خون میكشد و هر تشكل كارگری را با نیروی مسلح درهم میشكند.

پس چه سیستمی و چه كسانی عامل فقر و فلاكت مردم هستند؟
پاسخ روشن است. نظام سرمایه داری و رژیم اسلامی حافظ این نظام.
مرگ بر سرمایه داری، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی!
مرگ بر فقر، زنده باد رفاه!
مرگ بر حكومت فقر، مرگ بر حكومت مفتخواران!
زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست!
زنده باد آزادی، برابری، حكومت كارگری!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری
۶ اوت ۲٠۱۲