اطلاعيه شماره ١
کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى برگزار ميشود

به اطلاع ميرسانيم که کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در ماههاى آتى در يکى از کشورهاى اروپا برگزار ميشود.

نمايندگان کنگره طى دو مرحله انتخابات سراسرى و محلى توسط تشکيلاتهاى حزب انتخاب ميشوند. ابتدا انتخابات سراسرى و سپس انتخابات محلى (کشورى) برگزار ميشود. در انتخابات سراسرى ٢٠ نفر از نمايندگان کنگره انتخاب ميشوند. همه رفقاى عضو حزب حق دارند براى انتخابات سراسرى کنگره کانديد شوند.

آخرين تاريخ براى اعلام کانديداتورى انتخابات سراسرى ۵ اوت ٢٠١٢ برابر با ١۵ مرداد ١٣٩١ است. لطفا کانديداتورى خود را به آدرس ايميل ويژه کنگره اعلام کنيد.

Wupiran.congress2@gmail.com

کميته برگزارى انتخابات کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٢ ژوئيه ٢٠١٢