يادداشت سردبير٬ شماره ٢۶۴
سياوش دانشور
نیشابور
آينده را ترسيم ميکند !

اعتراض مردم محروم عليه کمبود مرغ و واکنشهاى تند حکومتيها اولين بارقه وضعيتى است که بسرعت کل جامعه را درمينوردد. فقر و فلاکت و گرانى امروز به يک محور سياست و يک قلمرو مهم نبرد طبقاتى در ايران تبديل شده است.

نيشاپور آينده را ترسيم ميکند. آينده اى که قيام و شورش گرسنگان٬ اعتراض عليه فقر و فلاکت اقتصادى٬ اعتراض عليه حکومت و نظامى که بانى اين وضعيت است٬ به يک محور و چهارچوب اصلى سياست تبديل ميشود. نه حکومت اسلامى با باندهاى متفرقه اش و نه بورژوازى ايران در کليت آن٬ پاسخى بلافصل و روشن به معضل بيکارى و گرانى و فقر و فلاکت شديد در ايران ندارد.

ايران ميرود که صحنه ”انقلاب براى نان و آزادى“ باشد. انقلابى که نظام سرمايه دارى و ارکان اساسى آن يعنى اختناق سياسى و فقر اقتصادى را نشانه ميگيرد. انقلابى که نيروى واقعى آن طبقه کارگر و ميليونها مردم زحمتکش است که فى الحال به بيرون و حاشيه اقتصاد پرتاب شده اند و نفس بقاى روزانه سوال اساسى آنهاست.

دوره جديدى براى فعاليت جنبش کمونيسم کارگرى و اردوى آزادى و برابرى و رفاه در جامعه آغاز ميشود. وظيفه کمونيسم امروز پاسخ دادن عملى و پراتيک به محدوديتهاى اين جدال٬ سازماندهى آن٬ و تبديل آن به تخته پرش يک پيروزى سوسياليستى است. *