قرار در مورد
تحولات در حزب کمونیست کارگری - حکمتیست

حزب اتحاد کمونیسم کارگری شکست خط راست کورش مدرسی در حزب کمونیست کارگری – حکمتیست را یک پیروزی برای جنبش کمونیسم کارگری دانسته و این حزب را با اعلام برافراشتن پرچم کمونیسم کارگری منصور حکمت نزدیکترین نیروی سیاسی بخود ارزیابی میکند.


 
دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٢ ژوئيه ٢٠١٢