اسلام و ماهواره
نوشين قادرى

صبح روز 13 تیر٬ مزدوران نيروى سرکوب جمهوری اسلامی به محله بهاران سنندج ریخته و نمايشى از توحش اسلامى بپا کرده اند. کماندوهای مأمور تخریب و جمع آوری دیش های ماهواره ای به بالای خانه ها و آپارتمانهای این محله رفتند و دیشهای ماهواره و ال ام بی ها را جمع آوری کرده و برده اند. از آنجا که این يورش حکومت صبح بوده و کسی از اهالی آپارتمان در منازل نبودند، کماندوها به بردن دیش ها اکتفا نموده اند.

رژیم اسلامی که ميداند اسلام ميان مردم شکست خورده و حکومت بى اعتبارتر از هر زمانى است٬ از سر استیصال هر از گاهی دست به مانور و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم میزند. از ديش و لباس و جشن و همه چيز ميترسد. آنها عمليات ميکنند و ماهواره جمع ميکنند و مردم بى اعتنا بازهم ماهواره نصب ميکنند! داستان ماهواره عجيب است. از يکطرف مردم حق خودشان ميدانند که دنيا را نگاه کنند و از عزا و ممنوعيت به تنگ آمدند. لذا هرچه ماهواره جمع ميکنند ميبينيد تعدادشان هنوز زياد ميشود. اين يعنى اگر حکومتيها هزار بار دیگر هم اينجا و آنجا يورش ببرند و ديش و گيرنده جمع کنند٬ باز مردم نصب ميکنند و ترس و وحشتی هم ندارند. از طرف ديگر٬ کسانى که ديش ها و گيرنده هاى ماهواره اى را وارد ميکنند خود اين جنايتکاران هستند. ماهواره بازار دارد و سود. خود این جانیان با يورش وحشيانه میبرند و خود دوباره وارد بازار میکنند و باز به مردم میفروشند. این شده یک مدل کاسبی برای عوامل و تازه بدوران رسيده هاى رژيم جمهوری اسلامی که در بالا کشيدن اموال مردم و و نفى آزادى و حرمت شان استادند.

سياست جمع آورى ماهواره و سرکوب شکست خورده است. ترس رژيم از ماهواره در حقيقت ترس از سقوط اسلام و نظام اسلامى است. زمان سرنگونی این رژیم  فرا رسیده است. رژیم جنایت و اعدام اسلامی که خوب میداند که مرگش فرا رسیده، دست به هر کاری میزند. گشت های ارشاد و طرح مقابله با "بد حجابی"، گرفتن جوانان و تحقير آنان با نام طرح جمع آوری ارازل و اوباش، حمله به سالن موسیقی٬ يورش به خانه های مردم و زندگى خصوصى آنان٬ جمع آوری دیش ها تا بند کردن هر روزه به لباس و ظاهر مردم٬ هدفى جز ایجاد وحشت در میان جامعه و نمايش قدرت سرکوبگری حکومت ندارد. در این دوره گرانی، فقر، فلاکت و تحریم٬ رژيم ميخواهند نشان دهد که به اوضاع تسلط دارد. چنگ و دندان به مردم نشان میدهد و اختناق را بیشتر میکند. ميخواهد با نمایش توحش اعلام کند که آمادگی هرگونه سرکوب را دارد و از خیزش و عصیان مردم ناراضی و گرسنه جلوگیری ميکند.

اما این جانیان خون آشام فراموش کرده اند که حنایشان برای مردم آزادیخواه رنگی ندارد٬ این رژیم نزد مردم منفور است و چیزی به نابودیش نمانده است. سرنوشتشان مانند صدام، بن علی٬ قذافی و  پسر عمویشان بشار اسد است. اين رژيم باید برود. مردم خواهان آزادی، برابری، رفاه و عدالت اجتماعی هستند. مردم خواهان زندگی بدور از قیود و خرافات اسلامى هستند که دولت سرمایه داری، برای پیش برد اهدافش به مانند زنجيرى بپاى جامعه بسته است. مردم رهایی میخواهند تا زندگی برابری داشته باشند. زنان آزادی و برابری میخواهند. کارگران نان میخواهند، رفاه میخواهند٬ جامعه بهترى ميخواهند. جوانان آزادی و آينده میخواهند.

و ما باید پرچم اعتراض و صدای این مردم باشیم. جنگ اسلام و ماهواره گوشه اى از نبرد با جمهورى اسلامى و سرمايه دارى و ساختن يک دنياى بهتر است. دنیای بهترى که بايد به دست خود ما ساخته شود. *