مهاجرین افغانستانی قربانی فاشیسم اسلامی

شهروندان بیدفاع و زحمتکش افغانستانی در استان فارس و شهر یزد مورد هجوم گسترده آدمکشان اسلامی قرار گرفته اند. در محله "کشتارگاه" آلونکهای شهروندان افغانستانی با هجوم وحشیانه و فاشیستی ویران و به آتش کشیده شده است. زن و کودک و پیر و جوان با حمله اوباش اسلامی بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. از تعداد قربانیان این فاجعه دلخراش هنوز آمار دقیقی در دست نیست.

رژیم اسلامی با تحریک فاشیستی تلاش کرده عده ای ساده لوح و ناراضی را در این جنایت همراه خود کند. تعصب ناسیونالیستی در کنار سبعیت اسلامی جهنمی را برای زحمتکشان افغانستانی بوجود آورده است. رژیم اسلامی همه این اقدامات را به بهانه خبر اثبات نشدهِ تجاوز دو شهروند افغانستانی به یک زن و قتل او انجام داده است. انتقام گرفتن از مردمی که نه از این فاجعه با خبر بوده اند و نه در آن دست داشته اند اعمال مجازاتی جمعی برای مردم بیدفاعی است که تنها جرمشان "افغان" بودن است. رژیم اسلامی بیش از 2 میلیون از مهاجر افغانستانی را هرگز به رسمیت نشناخته و بخصوص در مناطق مرزی بیشرین فشار و رفتار غیر انسانی را به آنها تحمیل کرده است. فاجعه استان فارس و تهاجم رژیم اسلامی با روشها و ادبیات نازیستی زنگ خطری برای کل جامعه ایران است.

باید در مقابل این واقعه دلخراش تلاش جدی و همگانی از جانب اردوی آزادیخواهی صورت بگیرد و گرنه تاوان آنرا جامعه ایران با فجایع دلخراش تر پس میدهد. جمهوری اسلامی خود سرمنشاء تمامی جنایات در جامعه ایران است. نباید به رژیم اسلامی اجازه داد تا با نفرت پراکنی قومی و ملی و مذهبی زمینه فجایج بعدی را فراهم سازد.

سازمان آزادی تهاجم فاشیستی به شهروندان افغانستاتی را قویا محکوم میکند و از شما زنان و مردان آزادیخواه میخواهد که با سیاستهای ارتجاعی و نژادپرستانه رژیم اسلامی قاطعانه مبارزه کنید و برای احقاق حقوق شهروندی برای مهاجرین افغانستانی ساکن ایران تلاش کنید.  

 

زنده باد آزادی، زنده باد برابری

سازمان آزادی زن
www.azadizan.net
3 ژوئیه 2012