يک خبر از سنندج
يک زن قربانى تروريسم در اطراف سنندج شد!

بنا به خبرى که دريافت کرديم، ديشب يک دختر در روستاى "قريچيه" اطراف سنندج، اشتباهى کشته شد. شايعات ميگويند که عموى دختر همکار جمهورى اسلامى بوده و براى ترور او آمده بودند. وقتى ميبينند طرف در منزل نيست، خانه را به رگبار ميبندند و در اين ميان اين دختر جوان به قتل ميرسد.
هنوز گروهى مسئوليت اين اقدام تروريستى را بعهده نگرفته است.*