يادداشت سردبير، شماره ٢۵
سخنرانى هاى دربارى احمدى نژاد در دانشگاه

سياوش دانشور

احمدى نژاد دور ديگرى از سخنرانى در دانشگاه ها را آغاز کرده است. اين سخنرانيها عمدتا بى سر و صدا صورت ميگيرد، قواعد امنيتى فوق برنامه بر آن حاکم است، ورود دانشجويان با کنترل هاى ويژه روبرو است، نيروى کافى "تکبير" گو از اطلاعات و بسيج و حراست براى اشغال و کنترل سالن تدارک ديده شده است. احمدى نژاد تلاش ميکند آبروريزى دور قبل را جبران کند. اين سخنرانيها استقبال دولت و راست دانشگاه از ١۶ آذر است. 
عليرغم اين تمهديات در وسط سخنرانى احمدى نژاد در علم و صنعت از گوشه اى شعارها بلند شد؛ "دانشجویان زندانی را آزاد کنید!"، "رئیس‌جمهور خجالت!". ابواب جمعى همراه نماينده امام زمان سريع پلاکاردها را پاره کردند و با لمپنيسم "خاطيان" را از سالن بيرون انداختند. بدنبال آن شش نفر از دانشجويان؛ فرهنگ سلامی، هنگامه مظلومی، عارف روشناس، آمانج عزیزی، محسن قزلی و مهربان کشاورز به کمیته انضباطی احضار شدند . همزمان در اصفهان دانشجويان براى آزادى زندانيان سياسى و در دفاع از هويت انسانى اجتماع و تظاهرات کردند!
اين نمايشات و اعتراضات دستگرمى دو طرف دعوا براى ١۶ آذر است. سخنرانيهاى احمدى نژاد و با ترتيبات امنيتى و جان نثاران همراه آن، فضاى سخنرانيهاى دربارى شاه را در خاطره ها زنده ميکند. اگر آن حکومت توانست ادامه يابد، احمدى نژادها هم ميتوانند. *