چادر اطلاعاتی و نمایشگاه عکس در اسن

از ابتداى ساعت روز شنبه 10 اکتبر، در مرکز شهر اسن آلمان، چادر اطلاعاتی و نمایشگاه عکس علیه دو قطب تروریستی بر پا گردید. دیدار کنندگان از نمایشگاه عکس، که از جمله اطلاعيه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با پیامدهای تحریمها و جنگ را دريافت ميکردند، در اينمورد سوال می کردند. اظهار نگرانی ميکردند. اين مردم هر روزه شاهد تصاویر کشتار مردم در عراق و افغانستان از طریق اطاقهاى نشيمن شان هستند. سوالاتی از جانب کادرهای حزب پاسخ داده می شد. در مورد چه باید کرد و چگونه می شود اين تهديدات را خنثى کرد صحبت ميشد. تعدادی که خود از شرکت کنندگان در تظاهرات علیه جنگ عراق بودند، نگران بودند که آیا می شود دو دیوانه را - منظورشان سران حکومت جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بود- سر عقل آورد؟ و اینکه ايا این اعتراضات نتیجه بخش خواهد بود؟ یکی از مراجعه کنندگان بشدت مدیای آلمانی را به باد انتقاد گرفت که فقط در مورد برنامه های اتمی جمهوری اسلامی گزارش داده می شود. اما در مورد موقعیت مردم در ایران و اعتراضات علیه دولت چیزی گفته نمی شود.
در این روز بیش از 100 نسخه از اطلاعیه های حزب به زبان آلمانی پخش شد و مردم با امضای لیست "نه به دو قطب تروریستی، زنده باد بشریت متمدن" و کمک مالی، حمایت خود را اعلام ميکردند. روز شنبه آینده مجددا این چادر اطلاعاتی در مرکز شهر اسن برپا می شود.*