ما به جمهورى اسلامى معترضيم!
گفتگو با فخرى جواهرى

یک دنیای بهتر: شما یکی از فعالینی بودید که تلاش کردید که تجمع و جلسه مشاور کروبى در تورنتو را به مکانی اعتراضی بر علیه رژیم اسلامی تبدیل کنید. تاکیدات شما چه بود؟ هدفتان از این افشاگریها کدام بود؟ عکس العملها چه بود؟

فخرى جواهرى: سياست ما اينست که جلسات افراد وابسته به هر جناح حکومت و دست اندرکاران فعلى و سابق آنرا را به صحنه اعتراض به کل حکومت اسلامى تبديل کنيم. ما در بيرون سالن پيکت گذاشتيم و در درون سالن عليه جمهورى اسلامى افشاگرى کرديم. من یکی از فعالین حزب بودم که سعی کردم در جلسه واحدى٬ عليه سياست لابیگری برای حکومت اسلامی و تطهیر آن و عليه فروختن عناصر سرکوبگر حکومتى بعنوان رهبر و اپوزيسيون افشاگرى کنم. من در این تجمع اظهار داشتم که من از سخنران سوالی ندارم بلکه تاکیدم بر این است که مجتبی واحدی مشاور کروبی و همدست کروبی و موسوی و بقیه سران جمهوری اسلامی از هر جناحش در تحمیل تجاوز٬ شکنجه٬ جنایت و کشتار دسته جمعی٬ و تحميل فقر و گرسنگی به مردم ایران دست داشته اند. هدف برپایی این نوع جلسات هم اينست که عناصر جناحى از رژيم که به خارج کشور صادر شده اند٬ خودشان را بعنوان سخنگو و رهبر مردم در داخل جا بزنند٬ براي اين امر نيرو جمع کنند٬ و در کنار سفارتخانه ها و جاسوسان رسمی کنترل خارج کشور را به دست بگیرند. هدف مهمانداران و ميزبانان آنها هم همين است که اين آقا و اين نوع مسلمانان خوش خيم تازه دمکرات "نماينده" اعتراض مردم در ايران اند!

تاکید من این بود که این "عالیجنابان" در حدی نیستند که ازشان سوال بشود یا به چلنج کشیده شوند. چرا که اینان مرید خمینی جلاد و تابع قانون ضد انسانی اسلامی بودن را نشانه های "انقلابیگری" خود میدانند. با یاد آوری از ندا و همه جانباختگانی که از سال 60 تاکنون در این سی و سه سال اعدام شدند٬ اشاره کردم مسببانش عوامل مستقیم و غیر مستقیم حکومت اسلامیند که مجتبی واحدی یکی از آن مهره هاست. به شرکت کنندگان این تجمع گفتم که باید به ابراز وجود اصلاح طلبان اسلامی و همه دست اندرکاران حکومت اسلامی به عنوان "اپوزیسیون" اعتراض کنند و درخواست محاکمه آنان و همه سران رژیم که دستشان به خون مردم ایران آغشته است را در دادگاههای مردمی خواستار باشند. قصدمان از این اعتراض تبدیل جلسه مجتبی واحدی به صحنه اعتراض علیه تمامی کليت جمهوری اسلامی بود. کسانی که چون از گردونه بازی حکومت اسلامی به بیرون پرتاب شده اند میخواهند سوار موج اعتراضات مردم شده و به قصد حفظ حکومت بقول خود "اسلام دمکراتیک" را پیاده کنند. اسلام دمکراتیکشان همان "دوران طلایی خمینی" و" اجرای قانون اساسی" است . ما همراه مردم ايران ميگوئيم جمهورى اسلامى بايد برود٬ مرگ بر جمهورى اسلامى. 

در ارتباط با عکس العملها باید بگویم که برگزار کنندگان برنامه و توده ای اکثریتی های حاضر در جلسه برای این مزدوران صحنه گردانى ميکردند و از صحبت های ما عصبانی بودند و تلاش میکردند که صحبت های ما را قطع کنند. اما از طرف دیگر تعداد زیادی از شرکت کنندگان موافق نظراتمان بودند و حرف هایمان را تصدیق میکردند. چرا که بیشتر آنان یا زندانی سیاسی سابق بودند یا عزیزانشان توسط رژیم اسلامی به مسلخ برده شده بودند. در واقع حرف دل آنان زده شده بود. موضع اعتراضی ما در این تجمع حرف دل میلیونها انسانی بود که قربانى فقر و گرسنگی و اعتیاد و فحشا و شکنجه و تجاوز و سنگسار و اعدام رژیم اسلامی شده اند. 
 
یک دنیای بهتر: در مقیاسی عمومی تر ما شاهد "فرار" برخی از دست اندرکاران رژیم اسلامی به خارج هستیم. اکثر این عناصر و نیروها نه بنا به میل و یا سیاستشان بلکه در پس جدال جناحهای رژیم اسلامی به خارج پرتاب شده اند. اما سیاستشان در خارج کشور عمدتا ادامه همان سیاستشان در داخل کشور است. برخی معتقدند که این نیروها را باید "جذب" کرد. باید از این حرکت استقبال کرد. نظر شما چیست؟

فخرى جواهرى: تعدادی از دست اندرکاران و بخشى از کادرهای جناحى از حکومت اسلامی به خارج کشور گریخته اند یا همانطور که شما گفتید به بیرون پرتاب شده اند. چرا که جناح حاکم دیگر آنان را به بازى نميگيرد و يا شايد ارزش مصرفشان تمام شده است. کسانی مثل سازگارا٬ بهزاد نبوی٬ کدیور٬ امیر ارجمند و مجتبی واحدی که در این ميتینگ پز اپوزیسیون به خود گرفته بود. اینان از کارهای گذشته خود تردیدى به خود راه نمیدهند که هیچ گاها دفاع هم میکنند. بهزاد نبوی اعلام میکند که کمونیستها باید اعدام میشدند. سازگارا از موسوی (که میخواهد جامعه ایران را به دوران طلایی امام قاتل بازگرداند) به نیکی یاد میکند. سازگارا خود از بنیانگذاران سپاه پاسداران بوده و برای ریاست جمهوری آماده شده بود که بازيش ندادند. واحدی مشاور کروبی رئیس مجلسی بود که قوانین ضد انسانی را به مردم تحمیل میکردند. همه این جماعت قصدشان حفظ جمهوری اسلامیست چه با اسم حزب الله و چه سبزالله.

ما در مقابل موج تبليغات رسانه ها و نيروهاى ارتجاعى و صحنه گردانان مدافع حکومت ميگوئيم که اينها هیچ ربطی به جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی ندارند. اینان با ژست های فریبکارانه خود در واقع دارند برای دولتهای غربی دم میچرخانند تا حمایت آنان را جلب کنند و با کمک آنها یکبار دیگر جنبش انقلابی مردم ایران را به بیراهه بکشند و حکومت اسلامی را نجات دهند. به نظر ما و من در ارتباط با برخورد با این عناصر٬ سياست "جذب" یا "استقبال از حرکت آنان" سیاست غلط و ضد منافع و مبارزه مردم ايران براى برچيدن حکومت اسلامى است. این عناصر و نیروها را باید افشا کرد. باید ماهیت و سیاست شان را بر همه آشکار کرد. باید جلوی اینان ایستاد تا دیگر بازجویان و شکنجه گران و اعضای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران يا بنیان گذاران دستگاههاى سرکوب را به نام آقاى دکتر فلانى بعنوان اپوزيسيون به مردم نفروشند. نه فقط سياست ما افشاى کل اينهاست بلکه تلاش ميکنيم که سفارتخانه های جمهوری اسلامی را ببنديم و عرصه را به جاسوسان جمهوری اسلامی در خارج کشور تنگ تر کنيم. حرف ما اينست که در خارج کشور جمهورى اسلامى جائى ندارد. اين قاتلين چه مدافع خمينى باشند٬ چه طبق مد روز خود را مدافع "حقوق بشر" معرفى کنند و يا براى رضاى خاطر پنتاگون سينه چاک کنند٬ در هر حال در موضع سخنرانى نيستند بلکه اول بايد جواب جنايتهاى رژيمشان را بدهند.

اما کور خوانده اند. عمر حکومت اسلامی به سر آمده است و مردم  ایران عزم خود را برای به زیر کشیدن کلیت نظامشان جزم کرده اند. ما فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ ما آزادیخواهان و برابری طلبان٬ ما کمونیستها اجازه نميدهيم که خارج کشور به جولانگاه رژيميها تبديل شود. نه فقط اجازه نميدهيم بلکه هر جایی که بخواهند بساط شان را پهن کنند٬ هدف مزورانه شان را افشا خواهیم کرد و سياستهايشان را با شکست مواجهه خواهيم کرد. *