کارگران وانیا ریل راه آهن تهران
دستمزدهای اردیبهشت معوق!

در اطلاعیه قبلی در 4/2/91 اعلام داشتیم بیش از 100 نفر از کارگران شرکت انگل پیمانکاری وانیا ریل (راه آهن تهران) بعلت خودداری و کارشکنی کارفرما مبالغ سنوات پایان سال و دستمزدهای فروردین ماه را دریافت ننموده اند.

هم اکنون با گذشت 8 روز از پایان ماه خبری از پرداخت دستمزدهای اردیبهشت ماه هم نیست، سنوات پرداخت نشده کارگران به قوت خود باقیست و مراجعات و خواست کارگران نیز برای دریافت دستمزدهای اردیبهشت ماه هم با مخالفت و عصبانیت امیر علی مدیر دزد شرکت روبرو شده است. امیر علی خطاب به کارگران معترض گفته است: چه خبره، چرا اینقدر برای پول عجله میکنید، هنوز چند روز از پایان ماه گذشته، کمی هم وجدان کاری داشته باشید، به فکر انجام کارها و پیشرفت شرکت و رضایت راه آهن باشید!

یکی از کارگران میگفت: این یارو (امیر علی) همچین میگوید چند روز از پایان ماه گذشته مثل اینکه جیبها و حسابهای بانکی ما پر از پول است، به فکر کار باشیم، به فکر رضایت سرمایه دارها و راه آهن و حکومت باشیم٬ به فکر رفاه این حضرات مفتخور باشیم! این به زبان آدمیزاد یعنی اینکه زن و بچه و خانواده گرسنه و محتاج و بیمار ما بروند به جهنم تا رضايت آقايان فراهم شود.

شرکت پیمانکاری وانیا ریل با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 8 صبح تا 5 عصر ارائه دهنده انواع خدمات تعمیرات داخلی و سیستم برق و تهویه راه آهن تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٩ مه ۲۰١۲ – ٩ خرداد ١٣٩١