کارگران پالایشگاه نفت اصفهان
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايا

بنا به خبر دريافتى٬ روزهای 28 و 29 فروردین کارگران پالایشگاه نفت اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا دست به اعتراض زدند. با اعتراض متحد کارگران بسرعت مسئولین به میان کارگران اعتصابى آمدند و تلاش کردند با توجيه و بهانه آوردن به کارگران قول دهند که سريعا حقوقها را پرداخت کنند. عدم پرداخت حقوق کارگران بدليل اعلام ورشکستگى پیمانکار و ناتوانى از پرداخت حقوق کارگران بوده است.

اخيرا يک سياست براى بالا کشيدن چکى دستمزد کارگران اعلام ورشکستگی توسط شرکتهاى پيمانى است. در مقابل دولت و شرکتهاى بزرگ در پاسخ به اعتراض کارگران تلاش دارند ضمن مسئوليت نگرفتن در مقابل اين دزديهاى آشکار کارفرماها و شرکتهاى زالو صفت پيمانى٬ پاسخ هر اعتراض را با وعده "قرارداد مستقیم و امنیت شغلی" بدهند. قرادادهاى مستقيمى که محتواى آن در حال حاضر چيزى جز حقوق محقر سابق شرکتهاى پيمانى آنهم براى بخش قليلى از کارگران نيست.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٨ مه ۲۰١۲ – ١٩ ارديبهشت ١٣٩١