گزارش کوتاهی از برگزاری جلسه خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد گوتنبرگ سوئد
شهلا نوری

جلسه خانه حزب، در سالگرد قتل فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، مهدی اسلامیان،  فرهاد وکیلی و به یاد همه زندانیان سیاسی اعدام شده در 3 دهه از حاکمیت رژیم جنایتکار اسلامی ایران، با حضور جمعی از اعضاء حزب و فعالین چپ و سوسیالیست برگزار شد. بحثها حول اعدام بعنوان قتل عمد دولتی، نقش قانون جزاء و قوانین شریعه، نقش اعدامهای خیابانی و قصاص، اجرای احکام شریعه در جمهوری صد هزار اعدام بود.  شرکت کنندگان ضمن بررسی نقش مبارزه اپوزیسیون چپ و سوسیالیست، بر لزوم برگزاری مراسمها و آکسیونیهای سراسری  بمناسبت سالگرد 30 خرداد 60 تایید داشتند و اعلام کردند.
 


مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
8 مه 2012