به حاکمان مذهبی عراق
زن کالا نیست، انسان است!
دالیا على سعيد

 

یکشنبه 15/04/2012 در شهر قلادزه در شمال عراق٬ 50 نوزاد دختری٬ که در همان بدو تولد توسط خانواده و فرهنگ کثیف اسلام به عقد پسران در برابر پول- جای خون بها- درآمده بودند٬ دخترانى که با توجيه صلح و اتمام جنگهای عشیرتی، در مقابل دختران بزرگ معاوضه شده بودند٬ طلاق گرفتند. اين زنان قربانى لجن ترين فرهنگ مرتجع و عشیره گری هر کدام در مقابل رضایت مردان و با پرداخت مبالغی طلاق داده شدند .

در کشورهائی اسلام زده که فرهنگ عقب مانده قومى و عشيره اى را باد ميزنند٬ زنان همیشه مورد تهاجم قرار گرفته اند و از هر قانون خرافی و مذهبی برای قربانی کردن و ستم کشی از آنان بهره گرفته اند. اما خبر طلاق گرفتن اين زنان در قبال پول با تبلیغات فراوانی در کانالهای ماهواره ای ناسیونالیزم مرتجع کرد روبرو شد. طورى وانمود ميکردند که گویا انقلابى صورت گرفته و دیگر زنان تحت بردگی و ستم کشی قرار نمیگیرند!

اما در اساس این خبر حاوی نکات فراوانی است که هر انسان با آگاهى متوسط آنرا درک ميکند. براحتى میتوان ديد و نشان داد که چگونه همين حکومت قومى و مذهب زده از نفوذ اسلام و اجرای احکام ضد انسانی اسلام برای تثبیت و تداوم حاکمیت سرمایه خود و استثمار زنان و طبقه کارگر بهره برداری ميکنند.

کالا حساب کردن و معاوضه زن در مقابل پول یکی از احکام اسلام است که در آن  زن در زمره اشیا و وسیله به حساب آورده میشود. مالکیت مرد بر زن و دخترانش هم یکی از احکام اسلام است که تا مردان مرتجع و مردسالار راضی نباشند نمیتوانند که نوزادان دختر عقد شده را از زیر چنگالشان درآورد . مشروعیت دادن به زن ستیزی و مرد سالاری یکی از ابزارهایی است که حاکمیت ناسیونالیسم کرد در کردستان عراق به خوبی از آن بهره میگیرد و با تبلیغ و ترویج اسلام در میان مردم ناآگاه بر عمر حاکمیت خود می افزاید .

خود این عمل يعنى معامله و فروش زنان درخود قبیح و غیر انسانی است و بایستی بانیان این عمل کثیف که همانا آخوندها و عشاير مرتجع هستند را محاکمه کرد. همينطور بايد قانون جامعه اين نوع اقدامات را از جانب خانواده ها رواج برده دارى تلقى کند و با کسانى که به اين عمل به هر دليلى مبادرت ميکنند قاطعانه برخورد کند. و بالاخره بايد دخترانی را که قربانی چنین عمل ضد انسانی قرار گرفته اند به گرمی در آغوش جامعه مورد حمايت قرار داد و به حقوق انسانیشان آشنا کرد.
 
ما به عنوان نیروهای کمونیسم کارگری براى برابرى کامل و بيقيد و شرط زن و مرد مبارزه ميکنيم٬ ارتجاع ضد زن را در هر شکلى نقد ميکنيم و در عرصه سياسى به مبارزه با آن خواهيم پرداخت. زنان براى رهائى از شر بختک اسلام و ناسيوناليسم و فرهنگ واپسگراى ضد زن٬ راهى جز متشکل شدن و مبارزه با کل اين ارتجاع ضد زن را ندارند. تبليغات ناسيوناليستها از سر خشنودى شان راجع به اين موضوع نيست٬ از سر آگاهى شان به عملکرد شديدا ضد زن حکومتشان و وصله و پينه آنست. *