يادداشت سردبير٬ شماره ٢۵١

سياوش دانشور
شهابى و خاورى؛
کارگران و سرمايه داران!

بيدادگاه اسلامى رضا شهابی را به جرم دفاع از کارگران به شش سال حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت از فعالیت محکوم کرد. تا زمان اعلام اين حکم رضا شهابى قريب دو سال زندانى و تحت آزار و شکنجه و دردهاى شديد ناشى از آنها بود.

جناب محمود خاورى را هم که لابد ميشناسيد؟ مدیر عامل بانک ملی که در ماجراى اختلاس و دزدى ٣ هزار میلیاردی در هفت بانک همراه با سران حکومتى٬ به کانادا فرستادندش و بعد به آمريکاى لاتين. جناب رهبر هم قبلا امر کردند که در مورد اين پرونده زياد حساسيت نشان ندهند و شلوغ نکنند.

رضا شهابى نه تروريست است٬ نه دزد و سارق مسلح است٬ نه کسى را اعدام کرده يا به قتل رسانده است. رضا شهابى يک کارگر شريف و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه است. "جرم" او کارگر بودن و دفاع از منافع کارگران است. قانون اسلامى سرمايه در برابر کارگر و هر کسى که سوداى آزادى و رفع تبعيض دارد٬ شوخى ندارد.

خاورى اما يکى از دهها هزاران دزد و فاسدى است که حکومت اسلامى توليد کرده است. ايشان جزو نجباى اسلامى و عاليجنابان سرمايه و روساى نهادهاى مهم مملکتى بوده است. کسانى که از طرق مختلف از شيره جان و زحمت و کار همين رضا شهابى ها ارتزاق ميکنند و ميچرند. قانون اسلامى در مورد خاورى برخلاف رضا شهابى پر از "عطوفت" است.

شهابى از اولين کسانى نيست که قربانى سرکوبگرى جمهورى اسلامى ميشود. اين رژيم آشويتس اسلامى است که ليست قربانيانش طولانى است و بويژه ضديت با برابرى طلبى و تمايلات عدالتخواهانه سوسياليستى مشخصه آنست. اين رژيمى است که پرونده صدها هزار اعدام٬ انحلال احزاب سياسى و سازمانهاى کارگرى و نهادهاى مستقل٬ گستراندن اختناق با اتکا به توحش و سرکوب خونين کمونيستها و فعالين کارگرى را زير بغل دارد.

با اينحال٬ حکم رضا شهابى چکيده قانون مشت آهنين سرمايه داران عليه کارگران است. اين حکم هر مصرفى از قبيل ارعاب و دست و پا بسته نگهداشتن فعالين کارگرى را داشته باشد٬ اما اساسا بيان يک وحشت از کارگر و جنبش اش بعنوان يک فاکتور مهم اجتماعى است. اتهام پوچ "فعالیت علیه نظام و امنیت ملی" براى توجيه حکم رضا شهابى٬ تنها بيانگر اينست که اين نظام و "امنيت ملى" اش ضد بديهى ترين تحرک و تلاشهاى کارگران است. اين حکم بيانگر اينست که منافع کارگران با منافع اين نظام نه فقط قابل جمع نيست بلکه در تخاصم شديد است.

در اول مه کارگران عليه اين حکم ضد کارگرى رژيم اسلامى سرمايه داران از رضا شهابى ها دفاع خواهند کرد و به سرمايه داران نشان خواهند داد که قانون بازى را خوب ميشناسند. *