اول مه را
به روز اعتراض و اعتصاب تبديل کنيم!

جهان قرار است در اول مه سال ٢٠١٢ اعتصاب کند٬ تظاهرات کند٬ عليه فقر و بيکارى و بيحقوقى حرف بزند٬ عليه سرمايه دارى بعنوان بانى اين وضع فرياد بزند٬ صدايش را به وسعت جهان بلند کند که کارگران اين وضع را نمى پذيرند!

در ايران نيز اين صدا بايد قوى و کوبنده و منعکس کننده اوضاع و شرايط واقعى طبقه کارگر باشد. کارگران در اول مه بايد عليه سياست حذف سوبسيدها٬ عليه سياست "جهاد اقتصادى"٬ عليه بيکارى و اخراجها٬ عليه ساقط شدن از زندگى دهها ميليون نفر اعضاى خانواده هاى کارگرى فرياد بزنند.

در اول مه خيابانها و تريبونها به کارگران تعلق دارد. اين روز به حکومت اسلامى و مناسک شوراهاى اسلامى و خانه کارگرش ربطى ندارد. نبايد اجازه داد جريانات دولتى روز کارگر را به روز چاپلوسى براى "سرمايه ايرانى و توليد ملى" تبديل کنند. اول مه روز کارگران است و کارگران هر جا که جمع هستند بايد آنجا را به محل اعتراض برحق طبقه کارگر عليه سرمايه دارى تبديل کنند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١٨ آوریل ۲۰١۲