کانادا جای سفیران حکومت تجاوز و اعدام نیست!
مراسم رژیم اسلامی را بر سرشان خراب میکنیم!


 


در روزهای ۳-۱۳ آوریل ۲۰۱۲ سلسله سخنرانیهایی توسط یکی‌ از پادوی مکلای رژیم جمهوری اسلامی بنام میرباقری در "مسجد المهدی" که یکی‌ از مراکز رژیم جنایتکار اسلامی در تورنتو است٬ برگذار شد. چماقداران و آدمکشانی که خیابانهای ایران را قرق کرده‌اند٬ قاتلانی که کودکان خیابانی، گورهای دسته جمعی، سنگسار و اعدام و اسید پاشیدن بر روی زنان بخشی از کارنامه کثیف‌شان است٬ مفت خورانی که با عدم پرداخت حقوق ماهانه هزاران هزار کارگر و مردم زحمتکش سفره خالی‌ آنان را خالی‌ تر کرده‌اند٬ جنایتکارانی که زندانها را پر کرده‌اند و هزاران زندانی سیاسی را پشت میله‌های زندان و تحت کنجه به بند کشیده‌اند. بیشرمانه تلاش دارند تا از طریق مانور سیاسی در خارج از کشور چند صباحی به عمر ننگین رژیم‌شان بیفزایند.

اما مردم آزادیخواه اجازه نخواهند که این مزدورن در ایران مردم را سرکوب کنند و در خارج از طریق کنفرانس‌های "مذهبی" و فستیوالهای "هنری" این لاشه مرده را زنده کنند. ما این اجازه نخواهیم داد. اینها عمرشان به سر آمده است. مردم حکم به سرنگونی شان داده اند.

در ۱۲ آوریل ۲۰۱۲ بیش از ۱۰۰ نفر از مخالفین رژیم اسلامی در مقابل "مسجد المهدی" تورنتو اجتماع کرده و در تظاهرات قدرتمندی شرکت کردند. شعارهای "مرگ بر رژیم اسلامی"، "مزدور برو گمشو"، "زنده باد آزادی"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد - جمهوری اسلامی نابود باید گردد" و سخنرانی‌های سخنرانان لرزه بر اندام مزدوران سفارتی انداخته بود. سراسیمه به یکدیگر و پلیس رجوع کرده و دنبال این بودند که چگونه از زیر اعتراضات نیروهای معترض به رژیم جنایتکار اسلامی در امان باشند. تظاهرات قدرتمند و کوبنده به این جماعت نشان داد که مردم جان به لب رسیده، حضور رژیم و عوامل ریز و درشتش را در هیچ جا و تحت هیچ عنوانی تحمل نخواهند کرد و رژیم و حامیان آن، از زیر اعتراضات و افشاگریهای آزادیخواهان در امان نخواهد بود.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام میکند که خارج کشور جولانگاه اوباش اسلامی نیست. ما اعلام میکنیم که هر تجمع این اوباش را بر سرشان خراب خواهیم کرد. این سیاست ما گوشه ای از مبارزات مردم آزادیخواه و  برابری طلب برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و برپایی نظامی متضمن آزادی٬ برابری و رفاه همگان٬ یک جمهوری سوسیالیستی٬ است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات کانادا
١۳ آوریل ۲۰١۲