حزب اتحاد كمونیسم كارگری از فراخوان "حزب کمونیست کارگری – حکمتیست" در قبال جنگ احتمالی حمایت میکند!

خطر حمله نظامی آمریکا و جنگ دو قطب تروریستی جهان معاصر را در برابر کابوس دهشتناکی قرار داده است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری حمله نظامی آمریکا و متحدینش، تحریم اقتصادی و بانکی و هرگونه اقدامی که زندگی، هستی، امنیت و معیشت توده های مردم را مورد تعرض قرار دهد، قاطعانه محکوم میکند. یک ویژگی فعالیت سیاسی ما در این دوران تلاش برای خنٽی کردن و جلوگیری از شکل گیری چنین فاجعه خونینی است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری همانطور که در برنامه و قطعنامه های مختلف خود اعلام کرده است برای استقرار فوری یک جمهوری سوسیالیستی مبارزه میکند. جمهوری سوسیالیستی تضمین کننده دخالت آزاد، آگاه و مستقیم مردم در حکومت و تامین کننده وسیع ترین آزادیها، رفاه و برابری در جامعه است. سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب کارگری عملی ترین، مطلوب ترین، کم مشقت ترین و کوتاه ترین راه رسیدن مردم به حکومت منتخبشان است. نظامی که آزادی، رفاه و برابری کلیه شهروندان، صرفنظر از جنسیت، ملیت، نژاد و مذهب و تابعیت را با پیاده کردن كلیت برنامه "یک دنیای بهتر" تامین میکند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در عین پیشبرد این وظیفه همیشگی خود از هیچ تلاشی برای خنٽی کردن سناریوهای دهشتناکی که نیروهای مرتجع و ضد جامعه در برابر بشریت قرار میدهند، خود داری نخواهد کرد. از این رو ما از بیانیه و فراخوان "کمیته رهبری حزب کمونیست کارگری – حکمتیست" و اصول مندرج در آن مبنی بر توافقات اپوزیسیون در مقابله با جنگ احتمالی، حمایت میکنیم.

از نقطه نظر ما این اصول، مبانى وحدت نيروهای متفاوت اپوزیسیون نیست. وحدت آن دسته از نیروهای اپوزیسیون که به جنبشهای اجتماعی متفاوت تعلق دارند، نه امر واقعی قابل حصولی است و نه امری مطلوب. اما این اصول، قواعد و مقررات یک مبارزه متمدانه را تعريف ميکند. زمينى را ترسيم ميکند که هريک از جريانات اپوزیسیون در آن براى پيروزى خط مشى و جنبش خويش تلاش ميکند. اين جنبشها قبل از جمهورى اسلامى بوده اند و بعد از آنهم خواهند بود و هريک براى برقرارى نظام و جامعه مطلوب خود تلاش ميکنند. مبارزه براى سرنگونى حکومت اسلامی بخشى از يک جدال وسيع تر بر سر اين آلترناتيو هاست.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری به نوبه خود میکوشد تا آن دسته از نيروهاى اپوزيسيون که براى سرنگونى رژيم اسلامى تلاش ميکنند و با اصل جلوگیری از جنگ و اجتناب از سناريوى سیاه و جنگ داخلى توافق دارند، علنا و ترجيحا مشترکا، به مجموعه اى از موازين سياسى و عملى در مبارزه عليه رژيم اسلامى و همچنین به اصول پایه ای در قبال وضعيت سیاهی كه جامعه ممکن است به آن دچار شود، متعهد گردند. حزب اتحاد كمونیسم كارگری معتقد است که تعهد همگان به پایبندی به تامین وسيع ترين حقوق و آزادى هاى سياسى و مدنى در جامعه و بازترين فرجه براى دخالت آزادانه مردم در صحنه سياسى و نیز لغو هر نوع تبعيض و نابرابری در قوانین،

 

نقشی مهم در ممانعت از سقوط جامعه به ورطه هرج و مرج و جنگ داخلى و از هم گسيختگى شيرازه جامعه مدنى بطور کلى دارد.

دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۳۱ اکتبر ۲۰۰۷

 

بیانیه "حزب كمونیست كارگری – حكمتیست"

بیانیه
 

کشمکش میان آمریکا و جمهوری اسلامی خطر حمله آمریکا به ایران را تشدید کرده است. اهداف و سیاستهای دو طرف این نزاع هیچ ربطی به منافع مردم ایران و کشورهای منطقه ندارد.

همراه این کشمکشها، دارو دسته های اسلامی و قومی که مورد حمایت این يا آن طرف نزاع هستند ایران را در خطر پاشیدن شیرازه زندگی مدنی  و تبدیل شدن به عراق دیگری در ابعاد به مراتب وحشتناک تر قرار داده است.

در چنین شرایطی ما اعلام میداریم که :

١- جمهوری اسلامی خود يک عامل مهم در آفرینش خطر جنگ و فراهم آوردن امکان تباهی جامعه ایران است. ما هر گونه سازش با جمهوری اسلامی يا هر جناح و بخشی از آن را محکوم میکنیم. سرنگونی جمهوری اسلامی و از کار انداختن همه دارو دسته ها و دستگاههای سرکوب و ترور و تحمیق، شرط هرگونه تحول آزادیخواهانه در ایران و موثرترین راه مقابله با خطر جنگ است.

٢- دخالت نظامی امریکا ويا اسراییل در امور ایران باید موقوف شود. این دخالت، مستقیما به نفع جمهوری اسلامی، در خدمت پاشیدن شیرازه جامعه ایران و تحمیل يک بربریت اجتماعی، سیاسی و نظامی بر مردم ایران است. ما هرگونه همکاری و همراهی نیروهای سیاسی با این دولتها در این زمینه را محکوم میکنیم.

٣- دود تحریم و محاصره اقتصادی قبل از هر کس به چشم مردم ایران میرود. تجربه عراق نشان داد که اولین قربانیان تحریم های اقتصادی رژیم های ارتجاعی، کودکان، سالخوردگان و محرومان جامعه خواهند
بود. ما با این تحریم ها مخالف هستیم و هرگونه حمایت از محاصره و تحریم اقتصادی ایران را غیرقابل قبول دانسته و آن را محکوم میکنیم.

 

٤-دامن زدن به شکاف های قومی ومذهبی در ایران و تقویت جریانات قوم پرست و مذهبی، نسخه دامن زدن به جنگ و پاکسازی قومی در همه ایران است. هر گونه تلاش برای گسترش این شکاف ها محکوم است. تضمین حق همه مردم  ایران برای زندگی به عنوان شهروندان متساوی الحقوق باید اصل پایه ای سیاست در ایران باشد.

٥- تعیین نظام سیاسی آینده در ایران حق بی چون و چرای مردم ایران است. مردم باید امکان بیابند که آزادانه و آگاهانه در مورد نظام آتی ایران تصمیم بگیرند. اولین شرط تضمین این آزادی سرنگونی جمهوری اسلامی و تضمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی است.

٦- ما پایبندی خود را به رعایت و تضمین حقوق زیر برای مردم ایران اعلام میکنیم:

الف- آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب
ب- برابری کامل و بی قید وشرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است.
پ- برابری کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از عقیده، جنسیت،‌مذهب، ملیت، نژاد و تابعیت.
ت- اعلام جدایی کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش.
ث- لغو کلیه قوانین و مقرراتی که منشا مذهبی دارند. اعلام آزادی مذهب و بی مذهبی.
ج- آزادی کلیه زندانیان سیاسی.
چ- لغو مجازات اعدام.
ح- بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار بالای ١٦ سال. پرداخت بیمه بیکاری مکفی و سایر هزینه های ضروری به کلیه کسانی که به علل جسمی يا روانی توان اشتغال به کار را ندارند.