آدرس تماس با مسئولین حزب اتحاد کمونیسم کارگری

علی جوادی (دبیر کمیته مرکزی)
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567

هیات دایر دفتر سیاسی (علی جوادی، سیاوش دانشور، آذر ماجدی)
AzarMajedi@yahoo.com
Sivavash_d@yahoo.com

کمیته سازمانده (علی جوادی، نسرین رمضانعلی)
nasrin_ramzanali@yahoo.com

مسئول خارج کشور (محمود احمدی)
mahahmadi@yahoo.com

مسئول سایت و آی تی حزب (مجید پستنچی)
x_magid@yahoo.com

دبیرخانه (شراره نوری)
markazi.wupi@gmail.com   

 

به حزب اتحاد کمونیسم کارگری کمک کنید!

Bank : Wells Fargo Bank – N. America
Routing Number : 121 000 248
Account Number: 36 48 46 88 52