شرکت صادراتی رهنورد
دزدی از عیدی و پاداش پایان سال کارگران!

بنا به خبر دريافتى٬ در آخرین روزهای پایانی سال مبالغ ناچیز عیدی و پاداش پایان سال 10 نفر از کارگران شرکت صادراتی رهنورد مورد دزدی و اجحاف کارفرما قرار گرفته است. بنا به دستور "قناد پور" مدیر شرکت مبلغ 300 هزار تومان بعنوان عیدی پایان سال بدون احتساب و پرداخت سنوات و برخی مزایای جانبی به حساب کارگران واریز شده است. بر طبق قانون کار فرمایشی حکومت اسلامی سرمایه داران میزان عیدی پرداختی پایان سال کارگران حداقل بایستی دو برابر پایه دستمزد ماهیانه کارگران یعنی حدود 700 هزار تومان باشد که البته مبلغ معادل یکماه دستمزد نیز باید بعنوان سنوات به کارگران پرداخت شود. قناد پور مدیر شرکت با رندی و سود جویی فقط 300 هزار تومان برای ماستمالی پاداش پایان سال به حساب کارگران واریز نموده و با پر رویی خطاب به کارگران معترض گفته است: اعتراض بی اعتراض، هر کسی معترض است بفرماید تسویه حساب و اخراج.

این روزها مسئله جر زنی و دزدی سرمایه داران و عوامل حکومت اسلامی در روزهای واپسین سال بازار گرم و پر رونقی دارد. دزدی از عیدی و پاداش اندک پایان سال کارگران صرفا مختص شرکت رهنورد نیست. بنا به اخبار موثق دهها هزار نفر کارگر از خود رو سازیها گرفته تا همه صنایع ریز و درشت و تا کارگران مناطق مختلف شهرداری و میادین میوه و تره بار تهران و ... عیدی و پاداش پایان سال و سنوات و برخی مزایای جانبی کارگران به طرز جنایتکارا نه ای از سوی سرمایه داران و حکومت اوباش اسلامی مورد چپاول و دستبرد قرار گرفته است.

شرکت صادراتی رهنورد واقع در خیابان یوسف آباد تهران با 10 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفید امضا و دستمزدهای 300 هزار تومانی از جمله صادر کنندگان اصلی قیر به کشور پاکستان میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۴ مارس ٢٠١٢ – ٢۴ اسفند ١٣٩٠